L3-banner-media

Culturologos a návšteva z Turecka

V novembri navštívila Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vysokoškolská pedagogička, filozofka pôsobiaca na Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur – Yasemin Akiş. Na Slovensko prišla v rámci spolupráce so Stredoeurópskym výskumným ústavom Sørena Kierkegaarda – CERI.SK s cieľom rozšíriť a prehĺbiť výskumné aktivity. Počas svojej návštevy vystúpila dňa 19. novembra 2015 v rámci tradičného cyklu prednášok Culturologos s témou Between the Death and Life; Kierkegaard and Camus.
Yasemin Akiş svojou zaujímavou a podnetnou prednáškou prispela do diskusie o téme života a smrti, venovala sa problému samovraždy, absurdnosti života, krízy kultúry, respektíve existenciálnej krízy samotného človeka. V rámci kritickej reflexie filozofie Camusa v komparácii s Kierkegaardom nastolila niekoľko otázok, ktoré v pozitívnom zmysle slova nútili k zamysleniu. Svojím pohľadom na vybrané problémy obohatila aktuálny diskurz a inšpirovala smerom k možnej novej perspektíve nazerania na odkaz Alberta Camusa a Sørena Kierkegaarda.
Prednáška bola realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“, ktorá sa rieši na Katedre kulturológie, FF UKF v Nitre.
Autori článku: Mgr. K. Gabašová, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: J. Puškár
2015 ff Yasemin Akis  2015 ff Yasemin Akis2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo