L3-banner-media

Manažérsky informačný systém „Výkonové ukazovatele“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2013 intenzívne kreovala v rámci Portálu UKF manažérsky informačný systém „Výkonové ukazovatele“, ktorého hlavným cieľom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať údaje o činnosti tvorivých zamestnancov univerzity. V rámci tohto systému je preferovaná filozofia evidovania a vyhodnocovania výkonových ukazovateľov činnosti tvorivých zamestnancov spolu s evidovaním tzv. nehodnotiteľných ukazovateľov, ktoré tiež významne tvoria portfólio kvality tvorivého zamestnanca univerzity. Podstata priamej merateľnosti verzus priamej nemerateľnosti je viazaná na diferenciáciu aktivít podľa toho, či prinášajú priamy finančný „zisk“ alebo ho neprinášajú priamo. Nemerateľné ukazovatele tak predstavujú aktivity, ktoré neprinášajú priamy alebo merateľný výsledok, avšak ich realizácia je pre jednotlivé pracoviská nutná alebo prospešná.
Každý pracovník univerzity si po prihlásení do Portálu UKF v časti „Výkonové ukazovatele“ môže identifikovať vlastný tvorivý výkon v jednotlivých definovaných oblastiach (PDF súbor) a porovnať ho s výkonom pracoviska či fakulty. Zároveň rôznym úrovniam manažmentu umožňuje tento manažérsky informačný systém tvoriť variabilné modely výkonu a na ich báze zoraďovať či analyzovať výstupy činnosti tvorivého zamestnanca na pracovisku (úroveň vedúceho pracoviska), na fakulte (úroveň manažmentu fakulty – dekan fakulty) a na univerzite (úroveň manažmentu univerzity – rektor univerzity).
Hlavným správcom systému bude Centrum informačných a komunikačných technológií UKF, avšak v prvej fáze je nevyhnutné systém overiť, odstrániť chyby a nedostatky, čo bude realizované zostavovateľmi informačného systému: RNDr. Jánom Skalkom, PhD. a Mgr. Martinom Drlíkom, PhD.
Benchmarking je jedným z osvedčených postupov a nástrojov na kontinuum zlepšovania sa inštitúcie v rámci manažérstva kvality. Interný výkonový benchmarking je nástrojom na identifikáciu a pochopenie prvkov/príčin výkonu v konkrétnom tvorivom procese v rámci jednej inštitúcie, v podmienkach UKF pri produkovaní výstupov a riadení procesov v oblasti vzdelávania a v oblasti vedeckovýskumnej/umeleckej činnosti. Predpokladáme, že informačný systém „Výkonové ukazovatele“ sa stane kľúčovým prostriedkom pre realizáciu interného výkonového benchmarkingu na UKF.
Autor článku: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračná fotografia: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo