L3-banner-media

Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2015

Po zasadnutí Kolégia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre 10. decembra 2015 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2015. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie, či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená PaedDr. Márii Alabánovej, PhD., a PhDr. Marcelovi Olšiakovi, PhD., za projekt s názvom Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) (spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie).
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená mimoriadne dvom pracovníkom, a to doc. PhDr. Dagmar Markovej, PhD., za dve vedecké monografie vydané v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku (Sexual Morality in Slovakia and the Czech Republic, Moral Values in Sexual and Partner Relationships) a doc. Mgr. Štefanovi Beňušovi, PhD., za kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (Academic Identity in Slovakia: A Personal Comparative View, Communicative Entrainment and Linguistic Representations).
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Mgr. Marcele Králikovej za mimoriadne aktívnu spoluprácu so študentmi v mnohých oblastiach. V roku 2015 intenzívne spolupracovala so študentmi v rámci Študentského divadla VYDI a participovala ako režisérka na inscenáciách Politická Odysea a O zlatej rybičke. Vyvíjala kontinuálnu autorskú a dramaturgickú činnosť v rámci Univerzitného tvorivého ateliéru pri komponovaní literárnych večerov, populárneho cyklu Improliga, filmových prednášok či hudobných eventov s názvom Jamsession. Aktívne sa podieľala na vedení študentov pri kreovaní vernisáží v Galérii na schodoch.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Martine Pavlíkovej, ktorá realizuje svoje štúdium na Katedre kulturológie pod vedením prof. Dalimíra Hajka a v priebehu posledného roka vydala niekoľko hodnotných prác. Cena dekana sa udeľuje za publikovanie štúdie pod názvom Despair and Alienation of Modern Man in Society v zahraničnom vedeckom časopise indexovanom v databáze Scopus a za spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice Kierkegaard a tí druhí.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo