Medzníky v dejinách UKF

Dejinnú retrospektívu univerzity tvoria jednotlivé etapy vysokoškolského vzdelávania:
1959 – Vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený bol na základe vládneho nariadenia č. 57/1959 Zb. Podľa neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov.
1960 – Do systému vzdelávania Pedagogického inštitútu sa pričleňuje príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.
1964 – Pedagogický inštitút sa premenúva na Pedagogickú fakultu.
1977 – Samostatné pedagogické fakulty sú zrovnoprávnené s filozofickými, prírodovednými a telovýchovnými fakultami univerzít, získavajú právo vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy. Prví poslucháči študujúci učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy nastúpili na Pedagogickú fakultu v Nitre v školskom roku 1977/1978.
1992 – Niekoľko mesiacov existuje Nitrianska univerzita a Pedagogická fakulta je jej súčasťou (1. júl – 11. december 1992).
1992 – Konštituuje sa Vysoká škola pedagogická v Nitre.
1993 – Vznikajú Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied a začínajú svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť.
1996 – Konštituuje sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Jej vytvorenie bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.
1997 – 13. februára sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
1998 – Fakulta humanitných vied sa premenúva na Filozofickú fakultu.
2001 – Vzniká Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
2003 – Zlúčením národnostných sekcií fakúlt a univerzity vzniká Fakulta stredoeurópskych štúdií.
2010 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhajuje status univerzitnej vysokej školy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo