Štatút UKF

 Je základným vnútorným predpisom univerzity. Štatút verejnej vysokej školy obsahuje najmä:
 • základnú organizačnú štruktúru verejnej vysokej školy vrátane spôsobu určovania počtu a štruktúry pracovných miest,
 • ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy,
 • spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,
 • základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania poskytovaných vysokou školou,
 • rámcové podmienky prijatia na štúdium vrátane spôsobu určovania počtu prijímaných uchádzačov,
 • rámcové podmienky štúdia cudzincov,
 • rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom,
 • rámcové ustanovenia o sociálnej podpore študentov vysokou školou,
 • podrobnejšie vymedzenie akademických práv a povinností študentov,
 • pravidlá používania akademických insígnií a vykonávania akademických obradov,
 • základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na vysokej škole a jej fakultách,
 • vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej vysokej školy vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 • pravidlá výkonu pôsobnosti fakúlt vo veciach, v ktorých konajú v mene vysokej školy.
Štatút UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo