Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje je potrebné v nevyhnutnom rozsahu spracúvať z dôvodu plnenia, resp. zabezpečenia povinností a úloh, ktoré nám ako verejnej vysokej škole vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
UKF môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:
  • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a UKF vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy UKF, realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej UKF v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje UKF podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo
  • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní
Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. UKF uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 rokov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo