L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte prírodných vied

  • biológia: vplyv vybraných stresových faktorov prostredia na mechanizmy rezistencie rastlín, analýza vplyvu genetickej variability a rizikových faktorov prostredia vo vzťahu k významným znakom človeka, zvierat a modelových organizmov na molekulárnej, bunkovej a tkanivovej úrovni, komplexný výskum kosti od molekulárnej až po makroskopickú úroveň, antropologický výskum, štúdium nukleologenézy a transkripcie génov rRNA vo včasných fázach embryogenézy;
  • ekológia a environmentalistika: rozvoj metód mapovania ZMIEN KRAJINY A DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME, rozvoj a aplikácia metód hodnotenia percepcie urbanizovanej krajiny, hodnotenie biodiverzity drobných zemných cicavcov, vážok a vegetácie na biotopoch s rôznym stupňom antropogénneho zaťaženia;
  • ekonomika a manažment: analýza ekonomických vzťahov a procesov v podnikovej praxi a medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy, riadenie a modelovanie rizík, teória vyučovania ekonomických predmetov a finančnej gramotnosti;
  • fyzika: štúdium termofyzikálnych a mechanických vlastností nekovových materiálov a kompozitných materiálov s nekovovou bázou, rozvoj experimentálnych metód merania fyzikálnych parametrov pevných látok a modelovanie transportu tepla v látkach, výskum v oblasti teoretickej fyziky materiálov, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIA VYUČOVANIA FYZIKY;
  • gemológia: výskum nových zdrojov prírodných šperkových materiálov a overovanie ich kvality, petroarcheologické analýzy kamenných artefaktov, výskum archeologických objektov geofyzikálnymi meraniami, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIA VYUČOVANIA GEMOLÓGIE;
  • geografia a regionálny rozvoj: štúdium aktuálnych problémov vo fyzickej, humánnej regionálnej a environmentálnej geografii, REGIONÁLNEHO ROZVOJA, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIE VYUČOVANIA GEOGRAFIE;
  • chémia: analýza výskytu a transferu rizikových prvkov v ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, štúdium a príprava komplexných zlúčenín prechodných prvkov s rôznymi druhmi organických ligandov s potenciálnymi terapeutickými účinkami, štúdium úlohy voľných radikálov, prechodných prvkov a antioxidantov v chemických a biologických systémoch, VÝSKUM V OBLASTI ODBORE TEÓRIA VYUČOVANIA CHÉMIE;
  • INFORMATIKA: MODELOVANIE A SIMULÁCIA PROCESOV V ŠPECIFICKÝCH PROSTREDIACH, modelovanie paralelných procesov v oblasti operačných systémov, počítačových sietí a edukačných procesov s využitím Petriho sietí, objavovanie znalostí a analýza dát, výskum v oblasti teórie vyučovania informatiky;
  • matematika: výskum v teoretickej matematike, výskum zameraný na aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín v rôznych vedných oblastiach, výskum v počítačovej geometrii, výskum v TEÓRII VYUČOVANIA MATEMATIKY.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo