L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte prírodných vied a informatiky

  • biológia: vplyv vybraných stresových faktorov prostredia na mechanizmy rezistencie rastlín, analýza vplyvu genetickej variability a rizikových faktorov prostredia vo vzťahu k významným znakom človeka, zvierat a modelových organizmov na molekulárnej, bunkovej a tkanivovej úrovni, komplexný výskum kosti od molekulárnej až po makroskopickú úroveň, antropologický výskum, štúdium nukleologenézy a transkripcie génov rRNA vo včasných fázach embryogenézy;
  • ekológia a environmentalistika: rozvoj metód mapovania ZMIEN KRAJINY A DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME, rozvoj a aplikácia metód hodnotenia percepcie urbanizovanej krajiny, hodnotenie biodiverzity drobných zemných cicavcov, vážok a vegetácie na biotopoch s rôznym stupňom antropogénneho zaťaženia;
  • ekonomika a manažment: analýza ekonomických vzťahov a procesov v podnikovej praxi a medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy, riadenie a modelovanie rizík, teória vyučovania ekonomických predmetov a finančnej gramotnosti;
  • fyzika: štúdium termofyzikálnych a mechanických vlastností nekovových materiálov a kompozitných materiálov s nekovovou bázou, rozvoj experimentálnych metód merania fyzikálnych parametrov pevných látok a modelovanie transportu tepla v látkach, výskum v oblasti teoretickej fyziky materiálov, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIA VYUČOVANIA FYZIKY;
  • gemológia: výskum nových zdrojov prírodných šperkových materiálov a overovanie ich kvality, petroarcheologické analýzy kamenných artefaktov, výskum archeologických objektov geofyzikálnymi meraniami, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIA VYUČOVANIA GEMOLÓGIE;
  • geografia a regionálny rozvoj: štúdium aktuálnych problémov vo fyzickej, humánnej regionálnej a environmentálnej geografii, REGIONÁLNEHO ROZVOJA, VÝSKUM V OBLASTI TEÓRIE VYUČOVANIA GEOGRAFIE;
  • chémia: analýza výskytu a transferu rizikových prvkov v ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, štúdium a príprava komplexných zlúčenín prechodných prvkov s rôznymi druhmi organických ligandov s potenciálnymi terapeutickými účinkami, štúdium úlohy voľných radikálov, prechodných prvkov a antioxidantov v chemických a biologických systémoch, VÝSKUM V OBLASTI ODBORE TEÓRIA VYUČOVANIA CHÉMIE;
  • INFORMATIKA: MODELOVANIE A SIMULÁCIA PROCESOV V ŠPECIFICKÝCH PROSTREDIACH, modelovanie paralelných procesov v oblasti operačných systémov, počítačových sietí a edukačných procesov s využitím Petriho sietí, objavovanie znalostí a analýza dát, výskum v oblasti teórie vyučovania informatiky;
  • matematika: výskum v teoretickej matematike, výskum zameraný na aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín v rôznych vedných oblastiach, výskum v počítačovej geometrii, výskum v TEÓRII VYUČOVANIA MATEMATIKY.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color