L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte stredoeurópskych štúdií

  • otázka medzikultúrnych a medziliterárnych spoločenstiev, národných a národnostných literatúr a kultúr, problematika kultúrnej komunikácie a vzájomnej kooperácie v strednej Európe,
  • výskum literárnej a jazykovednej tradície a jazykového úzu maďarskej menšiny na Slovensku,
  • literárna a jazykovedná translatológia v maďarsko-slovenskom bilingválnom prostredí a v európskych koordinátach,
  • kontextuálna lingvistika, jazykový zemepis a výskum geografických variet národného jazyka maďarskej menšiny na Slovensku,
  • medzikultúrny aspekt v odbornom a umeleckom preklade, význam prekladu pri uchovávaní literárneho dedičstva v literatúrach strednej Európy, prekladateľské stratégie a preklad maďarských literárnych diel,
  • didaktické koncepcie a osobitosti odborovej didaktiky akademických, umeleckých a výchovných predmetov v kontexte národnej a (stredo)európskej odborovej edukácie,
  • kultúrno-historický potenciál, aktuálne teoretické a metodologické aspekty regionálneho rozvoja cestovného ruchu v národnostne zmiešanom prostredí pohraničných oblastí stredoeurópskeho priestoru,
  • problematika spolupráce v regionálnom cestovnom ruchu, spolupráca verejného a súkromného sektora na miestnej a regionálnej úrovni, cezhraničná spolupráca, spolupráca v cieľových miestach – destináciách, marketing a manažment cieľových miest.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color