L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte stredoeurópskych štúdií

  • otázka medzikultúrnych a medziliterárnych spoločenstiev, národných a národnostných literatúr a kultúr, problematika kultúrnej komunikácie a vzájomnej kooperácie v strednej Európe,
  • výskum literárnej a jazykovednej tradície a jazykového úzu maďarskej menšiny na Slovensku,
  • literárna a jazykovedná translatológia v maďarsko-slovenskom bilingválnom prostredí a v európskych koordinátach,
  • kontextuálna lingvistika, jazykový zemepis a výskum geografických variet národného jazyka maďarskej menšiny na Slovensku,
  • medzikultúrny aspekt v odbornom a umeleckom preklade, význam prekladu pri uchovávaní literárneho dedičstva v literatúrach strednej Európy, prekladateľské stratégie a preklad maďarských literárnych diel,
  • didaktické koncepcie a osobitosti odborovej didaktiky akademických, umeleckých a výchovných predmetov v kontexte národnej a (stredo)európskej odborovej edukácie,
  • kultúrno-historický potenciál, aktuálne teoretické a metodologické aspekty regionálneho rozvoja cestovného ruchu v národnostne zmiešanom prostredí pohraničných oblastí stredoeurópskeho priestoru,
  • problematika spolupráce v regionálnom cestovnom ruchu, spolupráca verejného a súkromného sektora na miestnej a regionálnej úrovni, cezhraničná spolupráca, spolupráca v cieľových miestach – destináciách, marketing a manažment cieľových miest.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo