L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Pedagogickej fakulte

 • otázky umenovedného charakteru, výskum v oblasti hudobnej akustiky, historiografie, pedagogiky, organológie, bádanie v oblasti hudobnej kultúry a vzdelávania v mediálnej spoločnosti; výskum v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska;
 • realizácia muzikálového predstavenia Cyrano z predmestia, realizácia festivalu umení Konfrontácie, realizácia Festivalu Petra Scherhaufera, organizácia podujatí v rámci Ars Musicae V a príprava predstavení v rámci spolupráce s OZ Vagus Bratislava – „Znepokojujúci príbeh Henryho Greenhorna“ a „Rana z neistoty“;
 • inovatívny prístup a e-learning v oblasti hudobného vzdelávania a vo vyučovaní cudzích jazykov, využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti hudobnej edukácie;
 • inkluzívne a integrované vyučovanie cudzích jazykov, učenie sa cudzieho jazyka u batoliat a predškolákov, intervenčný lingvistický program, aplikovaná lingvistika a podpora interkultúrnych štúdií;
 • edukácia a kvalita života seniorov v rezidenciálnych podmienkach;
 • hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania;
 • psychologické postupy na rozvoj charakteru a budovanie osobnostnej integrity žiakov;
 • rizikové správanie dospievajúcich a vybrané osobnostné premenné;
 • problematika edukácie racionality s dôrazom na overenie metód zvyšovania racionality, prepojenie racionality a rozhodovania;
 • kvalita vzdelávania na U3V;
 • výskum PLC riadiacich systémov vo výučbe a v technických aplikáciách; kvalita výučby technických a prírodovedných predmetov s podporou moderných vzdelávacích technológií; výskum technologických a fyzikálnych vlastností progresívnych technických materiálov s neusporiadanou štruktúrou, problematiky BOZP a problematiky didaktiky odborných technických predmetov;
 • edukačné modely záujmovo–rekreačnej telesnej výchovy a zdravého životného štýlu na školách; prevencia obezity a funkčných porúch pohybového aparátu a možnosti ich odstraňovania u detí a mládeže; prognózovanie v športe; výskumy agility v športe;
 • teória vied o umení a vyučovanie umelecko-výchovných disciplín, digitálno-elektronické médiá v príprave učiteľov, interdisciplinárny aspekt výtvarnej výchovy a masmediálnej komunikácie, prezentácia umeleckej činnosti študentov a pedagógov doma a v zahraničí.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color