L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Pedagogickej fakulte

 • otázky umenovedného charakteru, výskum v oblasti hudobnej akustiky, historiografie, pedagogiky, organológie, bádanie v oblasti hudobnej kultúry a vzdelávania v mediálnej spoločnosti; výskum v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska;
 • realizácia muzikálového predstavenia Cyrano z predmestia, realizácia festivalu umení Konfrontácie, realizácia Festivalu Petra Scherhaufera, organizácia podujatí v rámci Ars Musicae V a príprava predstavení v rámci spolupráce s OZ Vagus Bratislava – „Znepokojujúci príbeh Henryho Greenhorna“ a „Rana z neistoty“;
 • inovatívny prístup a e-learning v oblasti hudobného vzdelávania a vo vyučovaní cudzích jazykov, využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti hudobnej edukácie;
 • inkluzívne a integrované vyučovanie cudzích jazykov, učenie sa cudzieho jazyka u batoliat a predškolákov, intervenčný lingvistický program, aplikovaná lingvistika a podpora interkultúrnych štúdií;
 • edukácia a kvalita života seniorov v rezidenciálnych podmienkach;
 • hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania;
 • psychologické postupy na rozvoj charakteru a budovanie osobnostnej integrity žiakov;
 • rizikové správanie dospievajúcich a vybrané osobnostné premenné;
 • problematika edukácie racionality s dôrazom na overenie metód zvyšovania racionality, prepojenie racionality a rozhodovania;
 • kvalita vzdelávania na U3V;
 • výskum PLC riadiacich systémov vo výučbe a v technických aplikáciách; kvalita výučby technických a prírodovedných predmetov s podporou moderných vzdelávacích technológií; výskum technologických a fyzikálnych vlastností progresívnych technických materiálov s neusporiadanou štruktúrou, problematiky BOZP a problematiky didaktiky odborných technických predmetov;
 • edukačné modely záujmovo–rekreačnej telesnej výchovy a zdravého životného štýlu na školách; prevencia obezity a funkčných porúch pohybového aparátu a možnosti ich odstraňovania u detí a mládeže; prognózovanie v športe; výskumy agility v športe;
 • teória vied o umení a vyučovanie umelecko-výchovných disciplín, digitálno-elektronické médiá v príprave učiteľov, interdisciplinárny aspekt výtvarnej výchovy a masmediálnej komunikácie, prezentácia umeleckej činnosti študentov a pedagógov doma a v zahraničí.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo