L3-banner-veda

Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF

Základné údaje o projekte
Názov projektu: Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Z815
Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Doba realizácie projektu: od septembra 2020 do júna 2023
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 466 942,79 eur
Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie rozsahu praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov.
EU Z815 08 2020
 
Popis projektu
Pedagogická prax je v projekte vystavaná na výsledkoch výskumu v oblasti psychodidaktiky a odborových didaktík, odporúčaniach úspešných krajín v uvedenom hodnotení, inováciách v regionálnom školstve, rozvoji poznania v jednotlivých vedných odboroch a rozvoji poznania v oblasti kognitívnych procesov žiaka. Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej formy štúdia študijných programov prvého a druhého stupňa v študijných programoch pripravujúcich budúcich pedagogických zamestnancov. Sú to študenti odboru učiteľstvo a pedagogické vedy Pedagogickej fakulty, Fakulty stredoeurópskych štúdií, Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied.
Projekt rozširuje existujúci rozsah pedagogických praxí zavedením nových typov pedagogickej praxe, ktorými sú asistentská prax, dobrovoľnícka prax a výučbovo-asistentská prax.
Aktuálne absolvujú študenti učiteľských programov (učiteľstvo v kombinácii) v bakalárskom štúdiu spolu 40 hodín pedagogickej praxe vrátane rozborov cvičnými učiteľmi. Projektová úprava rozsahov praxí počas bakalárskeho štúdia zvyšuje ich rozsah na 120 hodín a v prípade výberu dobrovoľníckej praxe o ďalších 50 hodín. Aktívny študent, ktorý si zvolí v bc. štúdiu všetky praxe absolvuje 210 hodín praxe priamo v edukačných podmienkach škôl a školských zariadení. Projektovou úpravou rozsahu praxí sa prax v magisterskom stupni štúdia zvyšuje z aktuálnych 200 hodín praxe na 240 hodín praxe a v prípade výberu všetkých druhov praxe (povinne voliteľných a voliteľných) absolvuje študent 280 hodín pedagogickej praxe v prostredí škôl a školských zariadení.
Navrhovaný rozsah praxe počas bakalárskeho a magisterského štúdia by sa realizáciou projektových zámerov zvýšil na UKF na 480 hodín. Tento rozsah, absolvovaním ktorého získa študent (ako člen cieľovej skupiny) kvalifikačné predpoklady pre výkon profesie učiteľa, zodpovedá štandardu praktickej prípravy v medzinárodnom porovnaní.
Pedagogická prax v programoch pripravujúcich pedagogických zamestnancov pre predškolské zariadenia je na UKF aktuálne v rozsahu 140 hodín. Rozsah praxe sa projektovým zámerom zvýšil o 120 hodín. Pedagogická prax v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, pripravujúceho učiteľov pre prvý stupeň základných škôl je aktuálne na UKF v rozsahu 200 hodín. Aplikácia praxe v projekte prináša navýšenie rozsahu o 100 hodín.
Zmeny v rozsahu pedagogických praxí, ktoré zahŕňajú zavedenie nového typu praxe či implementáciu inovácií do praktickej prípravy vyvolávajú bezprostredne potrebu metodického usmernenia cvičných učiteľov, ako aj tvorbu metodických materiálov pre efektívne realizovanie pedagogických praxí. V projekte je preto využitá aj podaktivita dotýkajúca sa tvorby metodických materiálov.
 
Ciele projektu
Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie rozsahu praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov, ktorá je v ostatných rokoch v centre pozornosti krajín OECD v súvislosti s výsledkami medzinárodných meraní PISA.
V súlade so špecifickým cieľom – prepájať teoretické a praktické vzdelávanie s dôrazom na prax študentov v rámci prípravy na povolanie učiteľa, resp. pedagogického zamestnanca, zavádza projekt nové typy pedagogickej praxe do študijných programov učiteľstvo v kombinácii, predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika a vychovávateľstvo, čím v zásadnej miere rozširuje existujúci rozsah pedagogickej praxe študentov v rámci štúdia. Aplikácia projektových zámerov približuje rozsah praktickej prípravy štandardom rozsahu praktickej prípravy v rámci európskych krajín.
 
Nové modely pedagogickej praxe v študijných programoch:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove