L3-banner-veda

Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre

OPKZP EU SIEA
Základné údaje o projekte
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Kód projektu v ITMS2014+: 310041U599
Výzva – kód: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Doba realizácie projektu: od júla 2019 do decembra 2021
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 1 353 914,88 €
Investičná priorita: 013 Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné projekty
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy ŠD Brezový háj a budovy spoločenskej prístavby ŠD Zobor.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove