L3-banner-veda

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality na UKF v Nitre

Základné údaje o projekte
Názov projektu: Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality na UKF v Nitre
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Kód projektu v ITMS2014+ : 312011BDW8
Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
Doba realizácie projektu: január 2021 – jún 2023
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 208 510,01 eur
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
podpora vnutornych systemov zabezpecovania kvality projekt
Popis projektu
Cieľom hlavnej aktivity projektu je zosúladenie existujúceho vnútorného systému kvality na UKF v Nitre s aktuálnymi požiadavkami zadefinovanými v Štandardoch pre vnútorný systém kvality SAA. Naplnenie cieľa hlavnej aktivity je zabezpečené prostredníctvom realizácie 3 podaktivít.
Podaktivita 1 je zameraná na zosúladenie interného systému kvality UKF v Nitre so Štandardami pre vnútorný systém kvality SAA v oblasti hodnotenia študijných programov. Dochádza k vytváraniu nových štruktúr a vnútorných politík a ich začleneniu do existujúceho interného systému kvality. Zároveň je posilnená kapacita ľudských zdrojov formou reprofilácie administratívnych zamestnancov a prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania pre členov novovzniknutých štruktúr interného systému kvality.
Podaktivita 2 je zameraná na vytvorenie a implementáciu nového IT systému AES, ktorého primárnou úlohou je ukladať a riadiť prístup k formulárom s cieľom zefektívnenia procesov interného systému kvality UKF. Súčasťou Podaktivity 2 je vzdelávanie pracovníkov, ktoré bude zamerané na získanie nových zručností v práci so systémom.
Podaktivita 3 je zameraná na koordináciu a administrovanie projektu. V rámci projektu bude celkovo vyškolených 89 participantov. Bude spracovaných 197 hodnotiacich správ k študijným programom denného štúdia. Bude vytvorený a implementovaný nový IT systém AES. Budú zabezpečené preklady dokumentov vnútorných politík interného systému kvality UKF v Nitre do anglického jazyka. Bude posilnená kapacita ľudských zdrojov a presnejšie definované úlohy v internom systéme kvality, čo povedie k zvýšeniu jeho efektivity, posilneniu jeho transparentnosti a v konečnom dôsledku ku skvalitneniu ponuky študijných programov na UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove