Na UKF v Nitre sa začal akademický rok 2017/2018

V pondelok 18. septembra 2017 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre oficiálne začal akademický rok 2017/2018. Slávnostné otvorenie sa konalo v Aule UKF v Nitre a bolo spojené s odovzdaním Cien rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016. Dôležitosť a vážnosť tejto chvíle umocnila aj prítomnosť najvyšších akademických predstaviteľov a významných osobností nášho politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života. Ako povedal prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., ktorý slávnosť moderoval, „výnimočný charakter má dnešný deň predovšetkým pre nových členov našej akademickej obce. Srdečne vítam nových študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, pre ktorých začína nová, z hľadiska profesijnej orientácie významná etapa ich života.“
Nasledovalo odovzdanie Cien rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016.
Ceny rektora za monografické dielo rektor udelil doc. Ing. Márii Porubskej, PhD., za monografiu Radiation Effects in Polyamides, doc. RNDr. Michalovi Munkovi, PhD., a Mgr. Martinovi Drlíkovi, PhD., za monografiu Methodology of Predictive Modeling of Students’ Behavior in Virtual Learning Environment, prof. ThDr. Jánovi Zozuľakovi, PhD., za monografiu Byzantská filozofia, a doc. Mgr. Martinovi Pukancovi, PhD., za monografiu Histoire du royal Pays slovaque.
Cenu rektora za umeleckú tvorbu získal doc. akad. mal. Daniel Szalai za výtvarné dielo A bárka/The Ark, vystavené na medzinárodnej výstave Képek és pixelek. Fotóművészet – és azon túl/ Pictures and Pixels. Photographic Art and Beyond, ktorá sa konala v dňoch 23. apríla – 26. júna 2016 v Budapešti v Maďarsku.
Cena rektora za riešenie projektov poputovala: v kategórii národné výskumné projekty Mgr. Tiborovi Szabóovi, PhD., za projekt APVV-SK-HU-2013-0046: Mobilné zariadenia vo výučbe, vývoj mobilných aplikácií; v kategórii medzinárodný kultúrno-edukačný projekt doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD., za projekt IVF Standart Grant 216101 – Archaeology Field School Zvolen 2016: field work, workshops, lectures; a v kategórii iný projekt kolektívu riešiteľov: doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., RNDr. Katarína Vilinová, PhD., za projekt v spolupráci s praxou - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (Analytická časť; Strategická, programová, realizačná a finančná časť).
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil Cenu rektora za celoživotné dielo doc. PhDr. Anne Sándorovej, PhD., prof. PhDr. Petrovi Seidlerovi, CSc., a prof. PhDr. Pavlovi Koprdovi, DrSc. 
Mimoriadnu cenu rektora získal Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., a to za aktívnu reprezentáciu UKF v podobe dvoch orchestrálnych koncertov v Slovenskej filharmónii, a adventného koncertného turné Akademického speváckeho zboru PF UKF. 
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prvý krát udelil Cenu rektora za „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ vedeckým tímom za významné presadenie sa na medzinárodnej vedeckej scéne s vysoko nadpriemernými výsledkami, ktoré boli schválené Akreditačnou komisiou: špičkovému vedeckému tímu Fakulty prírodných vied pod názvom Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne v zložení: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.; a špičkovému vedeckému tímu Fakulty stredoeurópskych štúdií pod názvom Stredoeurópske medziliterárne vzťahy v zložení: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Súčasťou slávnosti bolo aj predstavenie nových docentov a profesorov, ktorých vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický odborný rast je zárukou zvyšovania kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na našej Alma mater.
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., po úspešnom ukončení habilitačného konania a na základe rozhodnutia vedeckých rád Filozofickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil v uplynulom akademickom roku 2016/2017 vedecko-pedagogický titul „docent“ nasledovným zamestnancom: PhDr. Márii Hrickovej, PhD., pracovníčke Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, PhDr. Adriane Kičkovej, PhD., pracovníčke Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore história, PaedDr. Kataríne Hollej, PhD., pracovníčke Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore pedagogika, Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD., pracovníkovi Katedry filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore filozofia, PhDr. Milošovi Šlepeckému, CSc., pracovníkovi Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Pred Vedeckou radou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity úspešne ukončila habilitačné konanie a získala vedecko-pedagogický titul „docent“ PhDr. PaedDr. Valéria Švecová, PhD., pracovníčka Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Po úspešnom ukončení vymenúvacieho konania prezident SR Andrej Kiska vymenoval za profesorov: dňa 9. novembra 2016 doc. Mgr. Katarínu Fichnovú, PhD., pracovníčku Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore masmediálne štúdiá; a dňa 18. mája 2017 PhDr. Dagmar Markovú, PhD., pracovníčku Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore etika.
V slávnostnom príhovore rektor UKF v Nitre prof. Zelenický privítal študentov, ktorí prvýkrát prekročili prah Univerzity Konštantína Filozofa: „Celkový počet zapísaných študentov na našu univerzitu vo všetkých formách a stupňoch štúdia k dnešnému dňu je 7989, z toho 6299 v dennej forme a 1690 v externej forme. Do 1. ročníka v bakalárskom stupni je k dnešnému dňu zapísaných spolu 2047 študentov, z toho 1509 v dennej forme a 538 v externej. Oproti minulému akademickému roku sa zvýšil počet prihlásených na niektoré študijné programy napr. Predškolská a elementárna pedagogika a Regionálny cestovný ruch. S týmto počtom študentov si univerzita udržuje šieste miesto v celoslovenskom meradle. Je hlavne potešiteľné, že sa nám podarilo zastaviť negatívny trend v počte zapísaných študentov.“
Prítomným sa prihovorili aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.
Na záver podujatia jeho výnimočnosť umocnili tóny hudby. Zazneli skladba ária Henry Purcella –„Faires Isle“ a skladba „Leonardo da Vinci - Si bella mercede“ v podaní Dominiky Machutovej za klavírneho sprievodu Mareka Štrbáka.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo