Deň otvorených dverí opäť prilákal množstvo študentov

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 15. februára 2018 konal Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť mali tak jedinečnú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť všetky priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Univerzitného Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo všetkých päť fakúlt (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta). Študijné referentky, ako aj doktorandi či pedagógovia jednotlivých katedier odpovedali na otázky týkajúce sa študijných programov, podmienok prijímacieho konania či dôležitých termínov, a to v priestoroch hlavnej budovy, ako aj na svojich pracoviskách. Záujemcovia o štúdium sa mohli týmto spôsobom oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Dozvedeli sa tiež, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou. Svoju činnosť a programy prezentovali aj mládežnícke organizácie (AIESEC, ESN UKF) a SAIA, n.o. Ani na tomto Dni otvorených dverí nechýbalo poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, ktoré je od 12. februára súčasťou Poradenského a servisného centra UKF v Nitre.
Zástupcovia Fakulty prírodných vied v úvode Dňa otvorených dverí priblížili návštevníkom, ako vyzerá život na fakulte, aké sú možnosti štúdia, podmienky prijatia na štúdium či technické vybavenie. Prichádzajúcich študentov zaujali najmä laboratóriá (gemologické, mikrobiologické, fyziologické, laboratórium molekulárnej biológie, environmentálne, termofyzikálne, chemické, zoologické...), v ktorých im zamestnanci a doktorandi predviedli praktické ukážky experimentov. V priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva sa mohli uchádzači o štúdium zúčastniť praktických a zážitkových cvičení, diskusií s absolventmi odborov alebo vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu s PC kontrolou. Fakulta stredoeurópskych štúdií poskytovala informácie o činnosti svojich katedier a ústavov v slovenskom aj maďarskom jazyku. V Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si mohli študenti vypočuť informácie všeobecného charakteru o študijných programoch ponúkaných Filozofickou fakultou a následne mali možnosť presunúť sa na jednotlivé pracoviská fakulty. Súčasťou DOD bola aj výstava s názvom Audit, ktorá je expozíciou výtvarných prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za zimný semester 2017/2018 a prezentuje výsledky semestrálnej práce študentov. Návštevníci môžu do 15. marca 2017 prostredníctvom tejto výstavy preniknúť hlbšie do problematiky výtvarnej edukácie, ktorou sa katedra zaoberá. Výstava prezentuje vizuálne produkty študentov od klasických disciplín až po najmodernejšie multimediálne výstupy. Práce sú inštalované v odborových blokoch po jednotlivých ročníkoch, čo umožní hosťom získať systematickejší prehľad o štruktúre celého štúdia. V Pavilóne hudby sa konalo niekoľko workshopov týkajúcich sa hudby, jazzového tanca, hry na klavíri či klasického spevu. Ich lektori na nich poskytli aj cenné rady a konzultácie k výberu umeleckého materiálu k talentovým prijímacím skúškam.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo