L3-banner-univerzita

Kariérne poradenstvo a kariérne vzdelávanie

Kariérne poradenstvo podporuje sebapoznanie človeka, identifikovanie toho, v čom je dobrý, čo ho zaujíma, podporuje jeho sebarozvoj a motiváciu. Kariérne poradenstvo pomáha ujasniť si ciele a túžby, lepšie sa zorientovať a vybrať si z možností, pripraviť sa na zmeny, ale aj zmenu uskutočniť, hľadať rovnováhu medzi osobným a pracovným životom a riadiť osobnú kariéru. Kariérne poradenstvo je realizované formou individuálneho kariérneho poradenstva, ako aj skupinového kariérneho poradenstva. Individuálne kariérne poradenstvo prebieha jedenkrát do týždňa, časovo v rozmedzí od 45 do 60 minút v závislosti od typu problému. Konkrétny termín individuálneho poradenstva si treba dohodnúť u kariérnej poradkyne prostredníctvom e-mailu
Kariérne poradenstvo zabezpečujú tri kariérne poradkyne – PaedDr. Martina Romanová, PhD., Mgr. Katarína Baňasová, PhD., a Mgr. Miriama Hudáková, PhD.
V prípade vášho záujmu o kariérne poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára
Kariérne vzdelávanie je organizované Študentským centrom – Job kontakt UKF v Nitre. Pozostáva z realizácie workshopov a školení zameraných na rozvoj vedomostí a zručností študentov UKF v Nitre s cieľom ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Témy workshopov/školení sú rôznorodé. Sú zamerané jednak na oblasť rozvoja vlastného podnikania (podpora manažérskych, marketingových, projektových zručností, zručností v oblasti startupov...), ale aj zručností potrebných pre získanie dobrého zamestnania (písanie životopisov, príprava na interview, komunikačné a prezentačné zručnosti...). Sú realizované v spolupráci s renomovanými partnerskými organizáciami.
Konkrétne termíny a stručný opis aktuálne ponúkaných workshopov sa zverejňujú v rámci kalendára udalostí, ktorý je pravidelne aktualizovaný na webovom sídle Študentského centra.
V prípade vášho záujmu o kariérne vzdelávanie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: Mgr. Ľubica Ľachká
V prípade vášho záujmu o kariérne poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo