L3-banner-univerzita

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami

Pozostáva z komplexných informačných a poradenských služieb pre študentov so špecifickými potrebami. Týkajú sa výberu vhodného študijného programu vzhľadom na znevýhodnenie, skríningu a evidencie študentov. Akademická podpora počas štúdia je zameraná najmä na zabezpečovanie návrhov na primerané úpravy a zabezpečovanie podporných služieb pri štúdiu a individuálneho vyhodnocovania rozsahu podpory pre študentov so špecifickými potrebami, ako aj asistencie pri zabezpečovaní služieb tlmočníka pre nepočujúcich. Intervenčné a terapeutické služby sú zamerané na riešenie špecifických porúch učenia. Technická podpora je zameraná na zabezpečenie vhodného technického vybavenia, zabezpečenie študijnej literatúry v prístupnej forme, asistenciu pri zabezpečovaní služieb tlmočníka pre nepočujúcich, zabezpečenie asistenčných technológií podľa druhu zdravotného postihnutia a podobne.
Konzultácie a poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., poradkyňa pre študentov so špecifickými potrebami. Každý uchádzač o štúdium na UKF v Nitre so špecifickými potrebami, ako aj každý študent so špecifickými potrebami, si môže dohodnúť individuálnu konzultáciu.
V prípade vášho záujmu o poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými potrebami nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára
 
 

Dokumenty pre študentov so špecifickými potrebami

 
  • Príloha č. 1 (Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby)
  • Príloha č. 2 (Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb)
  • Príloha č. 3 (Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby - špecifikácia žiadaných primeraných úprav a podporných služieb)
  • Príloha č. 4 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb)
  • Príloha č. 5 (Vyhlásenie)
  • Príloha č. 6 (Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov)

Kontakty pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.
(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty
tel.: +421 37 6408 255
e-mail:
 
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:     
 
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
(koordinátor za Fakultu prírodných vied UKF v Nitre)
kontakt:
 
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
(koordinátor za Filozofickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
(koordinátor za Pedagogickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt:
 
Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami:
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo