L3-banner-univerzita

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa  v Nitre (ďalej UKF v Nitre) rešpektuje študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UKF v Nitre svojim štatútom, predpismi a ostatnými nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami.
Všetky podstatné nariadenia, poskytované služby a formálne odkazy sú na webovom sídle Centra podpory študentov so špecifickými potrebami pri PF UKF v Nitre.
 • poradenstvo a konzultácie v študijnej oblasti
 • ponúkame možnosť diagnostiky študijných zručností (batéria READY VŠ), kognitívnych a percepčných oblastí
 • poradenstvo v oblasti stratégii učenia, efektívnych poznámok a porozumenia textu (program Ja na to mám)
 • možnosť rozvoja myslenia pomocou programu FIE
 • možnosť dynamickej diagnostiky LPAD
 • konzultácie k prijímaniu a administratíve evidencie študentov so špecifickými potrebami
 • pomoc v knižnici pri práci s katalógmi
 • poradenstvo pre zostavenie individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností
 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií
 • zápis poznámok z prednášok a seminárov
 • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom
 • pomoc so zvukovými záznamami z prednášok a seminárov
 • prevod učebných textov do zvukovej podoby
 • zapožičiavanie pomôcok, pomocnej technológie a poradenstvo
 • tlmočenie do posunkového jazyka
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom nevidiacim
Odborný garant/poradca kontakt:
Poskytovanie poradenstva:
pondelok, utorok.........po dohode
streda........................8.00 – 10.45
štvrtok, piatok.............po dohode

Dokumenty pre študentov so špecifickými potrebami

 
 • Príloha č. 1 (Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby)
 • Príloha č. 2 (Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb)
 • Príloha č. 3 (Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby - špecifikácia žiadaných primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 4 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 5 (Vyhlásenie)
 • Príloha č. 6 (Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov)

Kontakty pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.
(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty
tel.: +421 37 6408 255
e-mail:
 
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:     
 
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
(koordinátor za Fakultu prírodných vied UKF v Nitre)
kontakt:
 
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
(koordinátor za Filozofickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
(koordinátor za Pedagogickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt:
 
Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami:
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo