L3-banner-univerzita

Medzníky v dejinách UKF

Dejinnú retrospektívu univerzity tvoria jednotlivé etapy vysokoškolského vzdelávania:
1959 – Vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený bol na základe vládneho nariadenia č. 57/1959 Zb. Podľa neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov.
1960 – Do systému vzdelávania Pedagogického inštitútu sa pričleňuje príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.
1964 – Pedagogický inštitút sa premenúva na Pedagogickú fakultu.
1977 – Samostatné pedagogické fakulty sú zrovnoprávnené s filozofickými, prírodovednými a telovýchovnými fakultami univerzít, získavajú právo vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy. Prví poslucháči študujúci učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy nastúpili na Pedagogickú fakultu v Nitre v školskom roku 1977/1978.
1992 – Niekoľko mesiacov existuje Nitrianska univerzita a Pedagogická fakulta je jej súčasťou (1. júl – 11. december 1992).
1992 – Konštituuje sa Vysoká škola pedagogická v Nitre.
1993 – Vznikajú Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied a začínajú svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť.
1996 – Konštituuje sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Jej vytvorenie bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.
1997 – 13. februára sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
1998 – Fakulta humanitných vied sa premenúva na Filozofickú fakultu.
2001 – Vzniká Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
2003 – Zlúčením národnostných sekcií fakúlt a univerzity vzniká Fakulta stredoeurópskych štúdií.
2010 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhajuje status univerzitnej vysokej školy.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color