L3-banner-media

Výzva Univerzitnej grantovej agentúry (UGA)

Univerzitná grantová agentúra vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2021. Žiadosť musí byť v súlade so Smernicou č. 21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry a pokynmi v predpísanom formulári (príloha č. 1).
Žiadosti o finančnú podporu na riešenie projektu môžu podať:
  • študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia s výnimkou doktorandov v poslednom roku štúdia – žiadosť na jednoročný projekt,
  • vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci bez vedecko-pedagogického titulu docent a profesor do 35 rokov – žiadosť na jednoročný alebo dvojročný projekt.
Žiadosti sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 1) len elektronicky na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) na adresu do 15. januára 2021.
Študenti doktorandského štúdia žiadosť zasielajú iba z univerzitného mailového konta (v kópii poslať školiteľovi) s uvedením informácie, že žiadosť o projekt bola prekonzultovaná so školiteľom.
 
Podávanie hodnotiacich správ o riešení projektu za rok 2020
Hodnotiace správy o riešení projektov, ktoré boli financované v roku 2020, sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 2) len elektronicky na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) na adresu do 15. decembra 2020.
Študenti doktorandského štúdia hodnotiacu správu zasielajú iba z univerzitného mailového konta (v kópii poslať školiteľovi) s uvedením informácie, že hodnotiaca správa bola prekonzultovaná so školiteľom.
Žiadosti o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2021 a hodnotiace správy budú posudzovať komisie UGA.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo