L3-banner-media

Výzva Univerzitnej grantovej agentúry (UGA)

Univerzitná grantová agentúra vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2022. Žiadosť musí byť v súlade so Smernicou č. 21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry a pokynmi v predpísanom formulári (príloha č. 1).
Žiadosti o finančnú podporu na riešenie projektu môžu podať:
  • študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia s výnimkou doktorandov v poslednom roku štúdia – žiadosť na jednoročný projekt,
  • vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci bez vedecko-pedagogického titulu docent a profesor do 35 rokov – žiadosť na jednoročný alebo dvojročný projekt.
Žiadosti sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 1) len elektronicky na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) na adresu do 15. januára 2022.
Študenti doktorandského štúdia žiadosť zasielajú iba z univerzitného mailového konta (v kópii poslať školiteľovi) s uvedením informácie, že žiadosť o projekt bola prekonzultovaná so školiteľom.
 
Podávanie hodnotiacich správ o riešení projektu za rok 2021
Hodnotiace správy o riešení projektov, ktoré boli financované v roku 2021 sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 2) len elektronicky na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) na adresu do 15. decembra 2021.
Študenti doktorandského štúdia hodnotiacu správu zasielajú iba z univerzitného mailového konta (v kópii poslať školiteľovi) s uvedením informácie, že hodnotiaca správa bola prekonzultovaná so školiteľom.
Žiadosti o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2022 a hodnotiace správy budú posudzovať komisie UGA.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color