L3-banner-media

Sekcia ESN UKF získala uznanie za výnimočnú aktivitu

Od októbra 2011 funguje na našej univerzite študentská dobrovoľnícka organizácia ESN UKF, ktorá je jednou z národných pobočiek celoeurópskej organizácie ESN (Erasmus Student Network). Tieto pobočky pomáhajú zahraničným študentom pri ich mobilite v prijímajúcej krajine. Aktivitu našej sekcie veľmi pozitívne zhodnotila aj národná organizácia ESN Slovakia, ktorá zaslala 17. januára 2017 ďakovný list prorektorke UKF pre medzinárodné vzťahy prof. PhDr. Gabriele Miššíkovej, CSc. ako prejav uznania a vďaky za aktívnu činnosť študentov sekcie ESN UKF a ich podporu pri rozvíjaní a presadzovaní myšlienok dobrovoľníckej organizácie ESN v zmysle idey „students helping students“.
Naša sekcia pod vedením sekčnej prezidentky Vladimíry Górnej v roku 2016 zorganizovala viaceré prínosné aktivity ako Nation to Nation. Erasmus Village, rozličné kultúrno-poznávacie podujatia, SocialErasmus akcie, Slovak Night, Christmas Eurodinner, Erasmus Food Week – niektoré aj v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít.
Podľa slov Martina Schöna, prezidenta ESN Slovakia, „vďaka zorganizovaným aktivitám je ESN UKF jednou z najaktívnejších sekcií v šírení myšlienok našej organizácie a je tak inšpiráciou pre ostatných členov ESN vo viac ako 520 lokálnych sekciách v 40 krajinách Európy.“
Autor textu: Ing. Katarína Butorová, PhD., Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Autori fotografií: študenti ESN UKF
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo