L3-banner-media

Na Deň otvorených dverí prišlo opäť množstvo študentov

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa vo štvrtok 16. februára 2017 konal Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť mali tak jedinečnú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť všetky priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.
„V súčasnosti sa štúdium na našej univerzite realizuje výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré sa uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia,“ informoval prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. „Takisto by som rád uviedol, že v procese komplexnej akreditácie všetky študijné programy prešli kompletnou inováciou s aspektom na výsledky vzdelávania a s prepojením na prax. V máji minulého roka Akreditačná komisia potvrdila, že UKF v Nitre vďaka splneniu všetkých potrebných kritérií zostáva univerzitnou vysokou školou.“
Novinkou na univerzite je zmena modelu štátnych skúšok na bakalárskom stupni. Ako uviedol rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., po formálnej stránke bude hlavnou súčasťou štátnej skúšky obhajoba bakalárskej práce. Cieľom je posilniť tvorivú, odbornú a vedeckú úroveň bakalárskej práce študenta. „Budúci zamestnávatelia si vyhľadávajú absolventov nie podľa známok na štátnych skúškach, ale podľa schopnosti študenta pracovať a riešiť problémy. A práve túto schopnosť je možno vidieť na riešení problematiky záverečnej práce. Mnohokrát je téma práce zadaná priamo z praxe. Zmena vstúpi do platnosti už v tomto akademickom roku a dotkne sa bakalárskych študijných programov okrem tých, ktoré pripravujú absolventov pre regulované povolania.“
Univerzitného Dňa otvorených dverí sa organizačne zúčastnilo všetkých päť fakúlt (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta). Študijné referentky, ako aj doktorandi či pedagógovia jednotlivých katedier odpovedali na otázky týkajúce sa študijných programov, podmienok prijímacieho konania či dôležitých termínov, a to v priestoroch hlavnej budovy, ako aj na svojich pracoviskách. Záujemcovia o štúdium sa mohli týmto spôsobom oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Dozvedeli sa tiež, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.
Svoju činnosť a programy prezentovali aj mládežnícke organizácie (AIESEC, ESN UKF) a SAIA, n.o. V provizórnom televíznom štúdiu, ktoré pripravilo Mediálne centrum FF UKF v Nitre, si zas študenti mohli vyskúšať prácu redaktora. Ani na tomto Dni otvorených dverí nechýbali poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, a poradenstvo týkajúce sa sociálnych štipendií a študentských pôžičiek.
Na Fakulte prírodných vied zaujali prichádzajúcich študentov najmä laboratóriá (gemologické, mikrobiologické, fyziologické, laboratórium molekulárnej biológie, environmentálne, termofyzikálne, chemické, zoologické...), v ktorých im doktorandi predviedli praktické ukážky experimentov.
V priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva sa mohli uchádzači o štúdium zúčastniť praktických a zážitkových cvičení, diskusií s absolventmi odborov alebo vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu s PC kontrolou.
Fakulta stredoeurópskych štúdií poskytovala informácie o činnosti svojich katedier a ústavov v slovenskom aj maďarskom jazyku.
Informácie všeobecného charakteru o študijných programoch ponúkaných Filozofickou fakultou poskytla v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. Nasledovalo predstavenie, v ktorom univerzitné študentské divadlo VYDI pod režijnou taktovkou pedagóga Petra Oravca prezentovalo jednotlivé katedry. Následne mali študenti možnosť presunúť sa na konkrétne pracoviská fakulty.
Súčasťou DOD bola aj výstava s názvom Audit, ktorá je expozíciou výtvarných prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za zimný semester 2016/2017 a prezentuje výsledky semestrálnej práce študentov. Návštevníci môžu do 15. marca 2017 prostredníctvom tejto výstavy preniknúť hlbšie do problematiky výtvarnej edukácie, ktorou sa katedra zaoberá. Výstava prezentuje vizuálne produkty študentov od klasických disciplín až po najmodernejšie multimediálne výstupy. Práce sú inštalované v odborových blokoch po jednotlivých ročníkoch, čo umožní hosťom získať systematickejší prehľad o štruktúre celého štúdia.
V novej budove Pavilónu hudby sa konalo niekoľko workshopov týkajúcich sa hudby, jazzového tanca, klasického aj muzikálového spevu. Ich lektori na nich poskytli aj cenné rady a konzultácie k výberu umeleckého materiálu k talentovým prijímacím skúškam.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo