L3-banner-media

Autonómia a sloboda univerzít hlavnou témou výročnej konferencie Asociácie európskych univerzít

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je právoplatným členom viacerých významných medzinárodných organizácií, ktoré slúžia ako platforma pre dialóg a výmenu skúseností v oblasti vzdelávania a výskumu. 
Jednou z najväčších a najkomplexnejších organizácií zastupujúcich záujmy univerzít v rámci Európy je Asociácia európskych univerzít známa pod anglickou skratkou EUA (European University Association). Vznikla v roku 2001 zlúčením Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ a dnes má 850 členov v 47 krajinách, medzi nimi je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. EUA organizuje stretnutia na medzinárodnej úrovni, venované otázkam získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.
Tento rok sa výročná konferencia Asociácie európskych univerzít konala 6. - 7. apríla 2017 v nórskom Bergene. Univerzita Bergen hostila 340 delegátov z vyše 40 krajín, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre z poverenia rektora UKF reprezentovala prorektorka UKF pre zahraničné vzťahy. Jej prostredníctvom sa UKF v Nitre, ako právoplatný člen asociácie, zúčastnila Generálneho zhromaždenia EUA, kde sa okrem iného volili aj noví členovia Rady EUA. Medzi tromi novozvolenými členmi Rady EUA je aj Hana Machková, rektorka Ekonomickej univerzity v Prahe. Spolu s UKF v Nitre boli na konferencii zastúpené ďalšie štyri slovenské univerzity (UK Bratislava, UMB Banská Bystrica,  UVLaF Košice a TU Trnava) a zástupca Slovenskej rektorskej konferencie.
Konferenciu otvoril prezident Asociácie európskych univerzít Rolf Tarrach, ktorý zdôraznil, že inštitucionálna autonómia je kľúčovým predpokladom toho, aby univerzity plnili svoje poslanie. Následne hostí privítal rektor Univerzity v Bergene, Dag Rune Olsen, ktorý poukázal najmä na skutočnosť, že univerzity potrebujú stabilný rámec na riešenie stále naliehavejších politických, hospodárskych a spoločenských výziev, ktorým čelí Európa ako celok. Nórsky minister školstva, vedy a výskumu, Torbjørn Røe Isaksen, vyjadril presvedčenie, že  autonómia vytvára podmienky pre aktivity univerzít, ktoré sledujú kvalitu a hodnotu, ako povedal, od dnešných univerzít sa očakáva, že budú plniť obe svoje (tradičné) misie – výučbu a výskum, ako aj rôzne spoločenské úlohy. Aby v tom boli úspešné, musia vedieť prijímať rozhodnutia o otázkach, ktoré sa ich priamo týkajú, predovšetkým otázky manažmentu, financií, ľudských zdrojov a akademického profilu univerzity. 
Konferencia sa konala v krásnych priestoroch historickej Auly Univerzity Bergen a jednotlivé sekcie prebiehali paralelne v modernom konferenčnom centre univerzity. Problematiku autonómie predstavili plenárne prednášky, ktoré pripravili kontext pre užšie zamerané diskusie a rokovania v sekciách. 
Za všetky spomeňme prvú plenárnu prednášku, ktorú predniesol Thomas Estermann, riaditeľ EUA pre riadenie, financovanie a rozvoj verejnej politiky. Prínosom prednášky bolo oboznámenie účastníkov s metodikou tvorby a použitia tzv. Scorecards, čiže hodnotových tabuliek, ktoré porovnávajú autonómiu univerzít v celej Európe. Zároveň predstavil aktualizované Autonómne tabuľky EUA, ktoré môžu byť pre nás zaujímavé z viacerých dôvodov. Umožňujú nám nielen sledovať, aké hodnoty dosahuje Slovensko a na ktorých priečkach sa umiestňuje v jednotlivých kategóriách, ale aj to, aké ukazovatele sa sledujú pri vyhodnocovaní organizačnej, finančnej, personálnej a akademickej autonómie. Päť rokov po spustení hodnotenia formou hodnotových tabuliek poukazujú namerané hodnoty na zmeny vo vzťahu medzi sektorom a štátom, pričom mapujú trendy a výzvy v celej Európe.
Autor textu a fotografií: Gabriela Miššíková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo