L3-banner-media

Informácie pre Erasmus študentov UKF

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR UKF prijala aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom.
Týmto dôrazne odporúčame študentom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne.
Po návrate na Slovensko ste povinní odovzdať na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF žiadosť o predčasnom ukončení mobility s jasným vysvetlením vzniknutej situácie a požiadať o uznanie nákladov s popisom vynaložených nákladov (vrátane cestovných nákladov, ubytovania) a alikvotnej časti individuálnej podpory z grantu z dôvodu vyššej moci a predložiť ju Erasmus koordinátorovi Mgr. Pavlovi Vakošovi (Erasmus – štúdium) a koordinátorke Ing. Anite Garajovej, PhD. (Erasmus – stáž):
Na základe vyššie uvedeného vám budú uznané všetky reálne vynaložené výdavky (cestovné, ubytovanie a iné) v súvislosti s vaším pobytom na mobilite + alikvotná čiastka z grantu (v dĺžke uvedenej na potvrdení o dĺžke mobility). Zvyšný grant budete musieť vrátiť.
Po návrate odovzdávate na OMV nasledovné dokumenty v prípade, že ste mobilitu ukončili:
  1. Žiadosť o predčasnom ukončení mobility a o uznaní nákladov vynaložených počas mobility s detailným rozpisom výdavkov.
  2. Potvrdenie o dĺžke mobility vystavené prijímajúcou inštitúciou v zahraničí – originál s podpisom a pečiatkou zahraničnej inštitúcie.
  3. Originál cestovných lístkov, palubných lístkov, potvrdenie o zaplatení cestovného.
  4. Originál dokladu o zaplatení ubytovania.
  5. V prípade ďalších výdavkov tiež treba predložiť príslušné potvrdenia o úhrade v origináli (napr. záloha za ubytovanie, poistné a iné).
  6. Správa z mobility (ak vám systém pošle pozvánku na jej vyplnenie z Národnej agentúry Erasmus+).
  7. Testovanie po mobilite (OLS) – ak príde pozvánka z Národnej agentúry Erasmus+.
V prípade, že budete v mobilite pokračovať alternatívnou formou online, postupujte podľa inštrukcií v návode.
Po návrate zo zahraničia vás týmto žiadame, aby ste sa podrobili domácej karanténe v trvaní 14 dní a zároveň postupovali podľa aktuálneho usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a nariadenia Vlády SR. Prosím sledujte aj univerzitné webové sídlo, kde priebežne aktualizujeme informácie.
Všetky dokumenty žiadame poslať elektronicky (scan) na a originál dokumentov (aj poštou) na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF, resp. po ukončení karantény (14 dní) do podateľne UKF na adresu Tr. A. Hlinku 1. Na odovzdanie dokumentov máte podľa zmluvy určenú lehotu 30 dní po ukončení mobility.
Žiadame študentov, aby po návrate z mobility v zahraniční nechodili osobne na Rektorát UKF až do odvolania.
V prípade otázok sme vám k dispozícii na OMV.
Kontakt:
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Ing. Silvia Hrozenská, PhD. – koordinátor Erasmus štúdium/stáž, adresovať akékoľvek otázky súvisiace s Erasmus mobilitou
Ing. Katarína Butorová, PhD.
Ing. Anita Garajová, PhD. – koordinátor pre študentov, zasielať dokumenty Erasmus – stáž
Mgr. Pavol Vakoš – koordinátor pre študentov, zasielať dokumenty Erasmus – štúdium
 
Aktualizované: 1. 4. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove