L3-banner-media

Podávanie žiadostí o sociálne štipendium

Na základe informácií k začiatku nového akademického roka 2020/21, zverejnených na webovom sídle našej univerzity, oznamujeme záujemcom o sociálne štipendium, že žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s potrebnými dokladmi je možné počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní podať výhradne poštovou zásielkou – odporúčame doporučene.
Rozhodujúcim dátumom pre priznanie sociálneho štipendia je dátum, kedy bola žiadosť doručená správnemu orgánu, v našom prípade Oddeleniu štipendií UKF.
Upozorňujeme, že v prípade lehoty na odvolanie sa voči vydanému rozhodnutiu o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia je rozhodujúce podanie (poštová pečiatka), nie doručenie odvolania správnemu orgánu.
Vedenie univerzity a dekani fakúlt spoločne rozhodli, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa všetky zápisy na štúdium uskutočnia dištančnou formou (elektronicky a poštou).
Ďalej upozorňujeme na to, že žiadosť o priznanie sociálneho štipendia je možné podať až po zrealizovaní úplného zápisu na štúdium a jeho zaznačení v systéme AIS.
Pre potreby zhromažďovania dokladov k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v AR 2020/2021 odporúčame použiť Manuál pre žiadateľov o sociálne štipendium.
Všetky informácie o podmienkach priznávania sociálneho štipendia nájdete v sekcii Sociálne štipendiá.
Pomôcku pri vybavovaní základných dokladov k žiadosti nájdete tu.
V prípade nevyhnutnej potreby osobnej konzultácie na Oddelení štipendií UKF je potrebné vopred si dohodnúť čas stretnutia a dodržať opatrenia na princípe ROR (rúško, odstup, ruky).
Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia zasielajte na adresu:
Oddelenie štipendií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
prízemie, miestnosť č. B-31
949 74 Nitra
V uvedených časových intervaloch nás kontaktujte telefonicky:
Pondelok: 13.00 – 15.00 h
Utorok: 9.00 – 12.00 h
Streda: 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 15.00 h
Štvrtok: 13.00 – 15.00 h
Piatok: nestránkový deň
Na vaše prípadné otázky využite mailovú komunikáciu:
Vedúca oddelenia
(študenti PF)
Referentka
(študenti FF)
Referentka (hovoriaca aj maďarským jazykom)
(študenti FPV, FSVaZ, FSŠ)
Uverejnené: 25. 8. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo