L3-banner-media

Podávanie žiadostí o sociálne štipendium

Na základe informácií k začiatku nového akademického roka 2020/21, zverejnených na webovom sídle našej univerzity, oznamujeme záujemcom o sociálne štipendium, že žiadosť o priznanie sociálneho štipendia spolu s potrebnými dokladmi je možné počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní podať výhradne poštovou zásielkou – odporúčame doporučene.
Rozhodujúcim dátumom pre priznanie sociálneho štipendia je dátum, kedy bola žiadosť doručená správnemu orgánu, v našom prípade Oddeleniu štipendií UKF.
Upozorňujeme, že v prípade lehoty na odvolanie sa voči vydanému rozhodnutiu o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia je rozhodujúce podanie (poštová pečiatka), nie doručenie odvolania správnemu orgánu.
Vedenie univerzity a dekani fakúlt spoločne rozhodli, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa všetky zápisy na štúdium uskutočnia dištančnou formou (elektronicky a poštou).
Ďalej upozorňujeme na to, že žiadosť o priznanie sociálneho štipendia je možné podať až po zrealizovaní úplného zápisu na štúdium a jeho zaznačení v systéme AIS.
Pre potreby zhromažďovania dokladov k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v AR 2020/2021 odporúčame použiť Manuál pre žiadateľov o sociálne štipendium.
Všetky informácie o podmienkach priznávania sociálneho štipendia nájdete v sekcii Sociálne štipendiá.
Pomôcku pri vybavovaní základných dokladov k žiadosti nájdete tu.
V prípade nevyhnutnej potreby osobnej konzultácie na Oddelení štipendií UKF je potrebné vopred si dohodnúť čas stretnutia a dodržať opatrenia na princípe ROR (rúško, odstup, ruky).
Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia zasielajte na adresu:
Oddelenie štipendií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
prízemie, miestnosť č. B-31
949 74 Nitra
V uvedených časových intervaloch nás kontaktujte telefonicky:
Pondelok: 13.00 – 15.00 h
Utorok: 9.00 – 12.00 h
Streda: 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 15.00 h
Štvrtok: 13.00 – 15.00 h
Piatok: nestránkový deň
Na vaše prípadné otázky využite mailovú komunikáciu:
Vedúca oddelenia
(študenti PF)
Referentka
(študenti FF)
Referentka (hovoriaca aj maďarským jazykom)
(študenti FPV, FSVaZ, FSŠ)
Uverejnené: 25. 8. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove