L3-banner-media

Zvyšujeme kvalitu učiteľských programov

UKF prostredníctvom projektu Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OPLZ-PO11/2019/DOP/1.3.1-01) vytvorila priestor študentom učiteľských programov pre absolvovanie podstatne väčšieho rozsahu praktickej prípravy v rámci štúdia. V závislosti od konkrétneho programu majú naši študenti možnosť absolvovať pedagogickú prax v rozshu od 450 do 550 hodín priamo v školách a školských zariadeniach.
Univerzita chcela, ambíciou uspieť v tejto projektovej výzve, reagovať na požiadavku študentov zvýšiť rozsah praktickej prípravy, ktorú dlhodobo uvádzali v dotazníkoch hodnotenia kvality študijných programov na našej univerzite.
Hoci UKF patrí k univerzitám s najväčším rozsahom praktickej prípravy vo svojich študijných programoch zameraných na prípravu učiteľov a vychovávateľov, nielen záujem študentov, ale aj snaha priblížiť kvalitu prípravy budúcich pedagogických zamestnancov kvalite prípravy v zahraničí nás viedla k vytvoreniu nového modelu praktickej prípravy prostredníctvom toho projektu. Naším cieľom bolo dosiahnuť taký rozsah praktickej prípravy v prostredí škôl a školských zariadení, ktorý zodpovedá štandardom praktickej prípravy v európskom priestore.
EU Z815 08 2020 
Projekt je v celkovej výške 466 942 eur a zapája študentov všetkých učiteľských študijných programov, programu predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským) a programu pedagogika a vychovávateľstvo. Do študijných plánov týchto programov tak pribudli predmety pedagogickej praxe, ktoré môžu študenti absolvovať a získať tak ďalšie kredity. Od študenta sa samozrejme očakáva zapojenie sa a realizovanie len tých predmetov, ktoré prislúchajú konkrétnemu ročníku, v ktorom je študent zapísaný. Bloky zároveň nie sú súčasťou povinnej skladby študijného programu.
Súčasťou projektových aktivít je tvorba metodických materiálov pre efektívne realizovanie pedagogických praxí. Celkovo sa do tvorby metodických materiálov zapojilo 22 zamestnancov Fakulty prírodných vied, 25 zamestnancov Pedagogickej fakulty, 11 zamestnancov Fakulty stredoeurópskych štúdií a 3 zamestnanci Filozofickej fakulty.
Keďže projektové zámery budú realizované v cvičných školách a zariadeniach UKF, očakávame, že projekt prispeje aj k zvýšeniu počtu cvičných učiteľov a cvičných škôl zaradených v našej sieti cvičných škôl a cvičných zariadení a prispejeme tak k výraznejšiemu a kvalitnejšiemu sieťovaniu informácií v edukačnej praxi.
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. prorektorka UKF pre vzdelávanie, projektová manažérka
 
Uverejnené: 5. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo