L3-banner-media

Projektové stretnutie MENTRA v Prahe

Výnimočným medzinárodným úspechom UKF je získaný a finančne dotovaný projekt Erasmus+ Mentor training (MENTRA), ktorého koordinátorom je práve UKF. Hlavnou riešiteľkou projektu je prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., ktorá pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty.
Medzinárodný projekt Erasmus+ KA201 Mentor Training (Vzdelávanie cvičných a uvádzajúcich učiteľov) získala UKF v akademickom roku 2020/2021. Projekt realizuje 6 vysokoškolských inštitúcií zo 4 krajín. Koordinátorom projektu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a partnermi projektu sú Univerzita J. Selyeho v Komárne (Slovensko), Ostravská univerzita v Ostrave a Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika), Univerzita K. Esterházyho v Egeri (Maďarsko) a Novosadská univerzita v Novom Sade (Srbsko).
V dňoch 14. – 16. septembra 2021 sa v Prahe (ČR) konalo tretie nadnárodné stretnutie riešiteľov projektu, ktoré ako jeden zo zahraničných partnerov organizovala Vysoká škola ekonomická v Prahe. Medzinárodné podujatie bolo prvýkrát realizované formou osobnej účasti účastníkov, nakoľko vzhľadom na predchádzajúcu pandemickú situáciu bolo možné prvé dve pracovné stretnutia realizovať iba formou online.
03
Medzinárodné projektové stretnutie za VŠE v Prahe slávnostne otvoril dekan Fakulty financií a účtovníctva, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, PhD., ktorý privítal všetkých účastníkov konferencie. Za hlavného koordinátora projektu, ktorým je UKF v Nitre, sa účastníkom prihovorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy, PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Zahraničných partnerov srdečne privítala a v rámci príhovoru účastníkom stručne predstavila históriu UKF v Nitre, jej fakulty a študijné programy. Účastníkom popriala veľa tvorivých chvíľ, podnetných workshopov a nezabudnuteľných skúseností. Zdôraznila, že projekt Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania, v rámci ktorého môžeme okrem profesijného rastu spoznávať nové kultúry, krajiny, získavať nových priateľov a objavovať nové horizonty a perspektívy. V závere príhovoru skonštatovala, že vzdelávať iných znamená robiť svet lepším miestom pre budúce generácie. Následne s úvodnou prezentáciou o Vysokej škole ekonomickej v Prahe vystúpila vedúca Katedry didaktiky ekonomických predmetov, Ing. Alena Králová, PhD.
Cieľom stretnutia projektových partnerov bolo prerokovanie a korigovanie 6 vzdelávacích modulov vypracovaných za účelom ďalšieho vzdelávania cvičných a uvádzajúcich učiteľov (výstup O2 projektu).
01
Projektového stretnutia sa zúčastnili všetci partneri projektu. Za UKF v Nitre zodpovedná riešiteľka projektu, prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., a spoluriešiteľky, prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (PF) a prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (FF). Za Univerzitu J. Selyho v Komárne lokálna koordinátorka projektu, pani dekanka, doc. Kinga Horváth, a 3 ďalší spoluriešitelia, za Ostravskú univerzitu v Ostrave lokálna koordinátorka projektu, prof. Eva Malá, a 2 ďalší spoluriešitelia, za VŠE v Prahe lokálny koordinátor projektu, prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., a 5 ďalších spoluriešiteľov a spoluorganizátorov stretnutia a za Katolícku univerzitu K. Esterhazyho v Egeri (Maďarsko) lokálny koordinátor projektu a prodekan Pedagogickej fakulty uvedenej univerzity, doc. Zsolt Mögyörósi, a 1 ďalší spoluriešiteľ. Všetci uvedení partneri boli prítomní prezenčne. Online bol pripojený partner zo Srbska – lokálny koordinátor, Dr. Branka Radulovič a 2 ďalší spoluriešitelia, ktorí svoju fyzickú účasť na stretnutí museli zrušiť pre zhoršenú COVID situáciu v Srbsku.
Okrem tréningových materiálov boli na stretnutí prerokované otázky spojené s najbližšími aktivitami projektu a úlohami partnerov pre najbližší polrok, priebežné správy (vecné a finančné) od partnerov za prvý rok riešenia projektu a analýzy monitoringu aktivít projektu.
Základné informácie o projekte:
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078250
Názov projektu: MENTRA (Mentor Training)
Riešiteľská organizácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
Získaný grant: 228 714,- eur
 
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: archív Martiny Pavlíkovej
 
Uverejnené: 22. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo