L3-banner-media

Vnútorný systém zabezpečovania kvality

Pred ukončením roka 2022 Rada kvality UKF schválila prvú žiadosť o posúdenie súladu Vnútorného systému zabezpečovania kvality UKF so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a následne UKF odoslala podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z. žiadosť Slovenskej akreditačnej agentúre.
Súčasťou žiadosti je okrem Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UKF a databázy zosúladených študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania aj rozsiahla Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UKF, ktorej časťou je monitoring ukazovateľov kvality.
kvalita b
Ukazovatele kvality monitorujú oblasť vstupu do vzdelávania, samotné procesy vzdelávania, najmä tie, ktoré analyzujú prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia, učenie sa, vyučovanie a hodnotenie študentov a kvalitu učiteľov a oblasť výstupov zo vzdelávania. Súčasťou monitorovaných kategórií sú ukazovatele vzdelávania vzťahujúce sa na tvorivú činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie.
Procesy implementácie štandardov SAA do vnútorného systému kvality sa na UKF uskutočňujú aj vďaka ESF projektu Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality na UKF v Nitre v rámci operačného programu Ľudské zdroje číslo OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.
Očakávame, že počas nadchádzajúceho roka 2023 sa na UKF uskutoční hodnotenie vnútorného systému kvality a študijných programov UKF Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a ukončia sa tak akreditačné procesy inštitúcie.
Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa na zosúladení študijných programov, Vnútorného systému kvality UKF a príprave žiadosti podieľali a prispali tak k týmto komplexných akreditačným procesom UKF.
 
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., R – prorektorka pre vzdelávanie
 
Uverejnené: 28. decembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color