L3-banner-media

Medzinárodná spolupráca s Uzbekistanom

Začiatkom mája 2023, počas zahraničnej služobnej cesty v Strednej Ázii, prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., pred odletom z Taškentu navštívila Uzbeckú národnú univerzitu Mirzo Ulugbeka (NUUz) v Taškente, ktorá je najprestížnejšou a najväčšiu univerzitou v Uzbekistane.
Prorektorku pre medzinárodné vzťahy na pracovnom stretnutí sprevádzali pracovníci UKF: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., a prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., ktorí sa priamo podieľajú na kreovaní a realizovaní konkrétnej medzinárodnej spolupráce medzi UKF a Uzbeckou národnou universitou Mirzo Ulugbeka (NUUz) v rámci programu Erasmus+ KA107, ďalej vo forme medzinárodných konferencií a prostredníctvom medzinárodnej publikačnej činnosti.
Delegáciu z UKF na rektorátnej úrovni prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy NUUz, prof. Shirinova Raima Khakimovna a vedúci Oddelenia pre medzinárodné vzťahy, pán Yoziyev G’olibjon. Na pracovnom stretnutí boli prerokované ďalšie formy medzinárodnej spolupráce medzi UKF a NUUz v rámci programu Erasmus KA171. Zahraniční partneri prejavili záujem o rozšírenie medzinárodnej spolupráce v oblasti turizmu a sociálnych vied. V závere pracovného stretnutia odovzdala prorektorka Shirinova Raima Khakimovna prorektorke Pavlíkovej novú Bilaterálnu dohodu o medzinárodnej spolupráci (Memorandum of Understanding), ktorú za NUUz podpísal jej rektor, prof. Madjidov Inom Urishevich.
R Uzbekistan 01web
Spolupráca UKF s univerzitami v Uzbekistane má už dlhodobú tradíciu. Štartom spolupráce bol úspešný projekt MANECA (183135 Erasmus Mundus Action 2): Mobility Academic Network between EU and Central Asia - MANECA, ktorý prof. Gadušová z Filozofickej fakulty UKF realizovala ako lokálna koordinátorka projektu v rokoch 2010 – 2013. Mobilít sa v uvedenom období zúčastnilo viacej ako 50 prichádzajúcich študentov a pedagógov z krajín Strednej Ázie. Spolupráca s univerzitami v týchto krajinách po skončení projektu pokračovala vo forme spoločných akademických a študentských podujatí a konferencií, vedenia doktorandov z univerzít v Strednej Ázii počas ich stáží na UKF, pozvaných prednáškových pobytov, vydania spoločných publikácií a pod.
Nová etapa tejto spolupráce nastala rozšírením programu Erasmus+ aj na mobility študentov a pedagógov mimo krajín EÚ (akcia programu Erasmus+ KA107). Veľkou podporou pre rozvíjanie tejto spolupráce bol projekt číslo 2020-1SK01-KA107-078059 s pomerne vysokou rozpočtovou dotáciou na jej rozvíjanie. Uzbekistan bol do projektu začlenený na základe predchádzajúcej medzinárodnej spolupráce. V prvom období realizácie projektu obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID´19 síce realizáciu mobilít so vzdelávacími inštitúciami v Uzbekistane značne obmedzili, ale spolupráca sa presunula (podobne ako výučba) do on-line priestoru. 29. apríla 2021 sa v Kashkadarskom regionálnom centre pre doškoľovanie a prípravu štátnych pedagogických kádrov (Kashkadarya Regional Center for Refresher and Training of Public Education Cadres) on-line formou konala medzinárodná konferencia Urýchľovanie inovatívnych procesov vo vzdelávacom systéme (Acceleration of innovative processes in the education system), organizovaná Štátnou univerzitou Karshi (Karshi State University). Do programového bloku hlavných prednášok boli zaradené vyžiadané vystúpenia pracovníkov FF a PF UKF v Nitre, Mgr. Kataríny Welnitzovej, PhD., prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., a Mgr. Miroslava Šeba, PhD.
R Uzbekistan 02web
V ostatných dvoch akademických rokoch však spolupráca medzi UKF a uzbeckými univerzitami (Uzbecká národná univerzita Mirzo Ulugbeka v Taškente /National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek v Taškente a Karshi State univeresity v Karši) nabrala nový spád. V letnom semestri ak. roku 2021/2022 bola na krátkodobom Erasmus+ Staff Teaching mobilite na Filozofickej fakulte UKF (vtedajšia Katedra kulturológie) vedúca katedry filozofie, prof. Shahnoza Amanullaevna Madaeva a na dlhodobom Erasmus+ študijnom pobyte jej doktorand Akmal Sharofovich Shukurov z NUUz v Taškente. V rámci rozvíjania Erasmus+ KA107 medzinárodnej spolupráce medzi UKF a NUUz, absolvoval krátkodobú Erasmus+ Staff Training mobilitu v zimnom semestri (ak. rok 2022/2023) prof. Miroslav Ballay (Filozofická fakulta).
Ďalšie 2 doktorandky – Vazira Botirovna Keldiarova a Dilsuz Tuychievna Musaeva z Karšinskej štátnej univerzity v Karši, boli na 2-mesačnom študijnom pobyte na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v rámci svojho doktorandského štúdia tiež v letnom semestri ak. roku 2021/2022. Podobne aj dekanka Fakulty Medzinárodných vzdelávacích programov (Faculty of International Educational Programmes, Karshi State University), prof. Nasiba Bakhritdinovna Azizova, spolu s vysokoškolskou učiteľkou anglického jazyka na uvedenej fakulte Dilafruz Bakhramovnou Ochilovou navštívili UKF – konkrétne Filozofickú fakultu UKF a jej katedry (Katedru anglistiky a amerikanistiky a Katedru rusistiky) v máji 2022.
UKF v Nitre na interdisciplinárnej úrovni kontinuálne rozvíja spoluprácu s Uzbekistanom a to s akcentom zapojiť do tejto formy medzinárodnej spolupráce čo najväčší počet zamestnancov UKF.
 
Text: Mgr. Michaela Ivaničová, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Foto: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
 
Uverejnené: 1. júna 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color