L3-banner-media

Letná škola a matematická konferencia

Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zorganizovala v dňoch 14. až 20. júna 2015 dve medzinárodné podujatia, ktoré významne prispeli ku skvalitneniu vedeckého života nielen katedry, ale i fakulty. Prvým bola Letná škola doktorandského štúdia, ktorá sa konala v Tatranskej Štrbe v dňoch 14. až 17. júna. Študenti mali počas nej možnosť zlepšiť svoje zručnosti na seminároch zameraných na interdisciplinárny prístup vo vzdelávaní. Letnej školy sa zúčastnilo 12 študentov, traja pedagógovia FPV a traja pedagógovia z Nórska a Islandu.
Druhým podujatím bola v poradí už 13. nitrianska matematická konferencia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. až 20. júna na našej univerzite. Podujatie s viacročnou tradíciou zorganizovala Katedra matematiky s cieľom vytvoriť priestor pre vedcov, učiteľov, doktorandov a ďalších odborníkov najmä v oblasti teórie vyučovania matematiky, ako aj vybraných disciplín z čistej a aplikovanej matematiky. Viac ako štyridsať účastníkov z rôznych vedeckých a univerzitných pracovísk zo Slovenska i zahraničia (Island, Nórsko, Južná Afrika, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Česká republika) počas otvorenia konferencie privítali dekan FPV prof. Libor Vozár, CSc., a hlavní organizátori konferencie z Katedry matematiky prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Bohatý vedecký program konferencie bol rozvrhnutý do niekoľkých dní, počas ktorých odzneli zaujímavé plenárne prednášky pozvaných hostí a mnohé inšpirujúce referáty účastníkov. Príspevky prednesené na konferencii bude Katedra matematiky publikovať v podobe osobitného čísla novovznikajúceho elektronického katedrového časopisu Acta Mathematica Nitriensia.
Obe podujatia boli súčasťou aktivít organizovaných v rámci projektu EEA s názvom Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce, ktorého vedeckým garantom je doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., a prispeli k hodnotnému zdieľaniu vedeckých poznatkov, najmä v oblasti teórie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov. Projekt sa realizuje od januára 2015, na partnerských univerzitách v Nórsku a na Islande sa stretáva s pozitívnym ohlasom a aktivity projektu oceňuje a podporuje i vedenie UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo