L3-banner-media

Úspešné prednáškové pobyty v Nórsku a na Islande

V dňoch 12. až 19. septembra 2015 boli úspešne realizované ďalšie aktivity univerzitného projektu Európskeho hospodárskeho spoločenstva „Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej spolupráce“. Krátkodobé prednáškové pobyty realizoval riešiteľský kolektív z troch katedier Fakulty prírodných vied UKF v Nitre: Katedra matematiky - doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., (vedecký garant projektu), prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Mgr. Zuzana Naštická (doktorandka); Katedra ekológie a environmentalistiky - Mgr. Imrich Jakab, PhD., Mgr. Martin Zemko (doktorand); Katedra fyziky - PaedDr. Boris Lacsný, PhD. Témy prednášok s anotáciami sú dostupné na webovej stránke projektu. Vyučovanie prebiehalo v anglickom jazyku.

Témy prednášok boli konzultované s predstaviteľmi partnerských univerzít v Bergene a v Reykjavíku. Všetky prednášky sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov a tiež u akademických pracovníkov oboch partnerských univerzít. Odborný a spoločenský program bol zabezpečený na katedrách matematiky, fyziky, geografie a geológie.

Riešiteľský kolektív z FPV UKF v Nitre bol na univerzite v Bergene prijatý prodekanom Haraldom Walderhaugom a vedúcim katedry matematiky Sigmundom Selbergom. Na celouniverzitných pracoviskách navštívených univerzít sa diskutovalo o možnostiach spolupráce v ďalších oblastiach. Výsledkom sú pripravené bilaterálne dohody mobilít študentov a vysokoškolských učiteľov Erasmus+ na roky 2016-2021. Krátkodobý pobyt bol venovaný i rozhovorom o samotnom projekte, jeho zmyslu a význame v akademickom živote partnerských fakúlt a univerzít, ako aj príprave nasledujúcich aktivít projektu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo