L3-banner-media

Úspešná akademická aktivita medzinárodného projektu

Medzinárodný projekt z grantu Európskeho hospodárskeho spoločenstva s názvom Zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia formou multilaterálnej spolupráce (https://www.ukf.sk/en/project-nis) sa preniesol do druhej polovice obdobia riešenia.  Po úspešnej Letnej škole pre doktorandov vybraných študijných programov FPV UKF v Nitre sa na UKF v týždni od 23. do 27. novembra 2015 uskutočnila ďalšia aktivita projektu, určená cieľovej skupine doktorandov - Jesenná konferencia doktorandov FPV UKF v Nitre. Medzinárodný vedecký výbor konferencie pracoval v zložení: prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. (UKF v Nitre), prof. Mette Andresen (Univerzita v Bergene, Nórsko), prof. Freyja Hriensdóttir (Univerzita v Reykjavíku, Island) a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. (UKF v Nitre). Organizačne konferenciu zabezpečovali pracovníci Oddelenia štrukturálnych fondov UKF v Nitre v koordinácii s doktorandmi z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. S programom konferencie a anotáciami prednášok a príspevkov je možné oboznámiť sa tu: https://www.ukf.sk/en/project-nis/events-and-outcomes/autumn-conference-for-phd-students.  Rokovacím jazykom konferencie, i jazykom príspevkov, bol anglický jazyk. Na konferencii odzneli nielen hodnotné prednášky, ale i veľmi starostlivo pripravené a zodpovedne prezentované príspevky jednotlivých účastníkov z radov doktorandov FPV UKF v Nitre. Konferencia bola, v súlade s programom doktorandského štúdia, konferenciou so zahraničnou účasťou vo svetovom jazyku. Možno ju považovať za krok k splneniu akademických štandardov FPV UKF v Nitre a každý prezentujúci bude schopný začať pripravovať publikačné výstupy v anglickom jazyku.
Autor článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo