L3-banner-media

Štatút UKF

 Je základným vnútorným predpisom univerzity. Štatút verejnej vysokej školy obsahuje najmä:
 • základnú organizačnú štruktúru verejnej vysokej školy vrátane spôsobu určovania počtu a štruktúry pracovných miest,
 • ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy,
 • spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,
 • základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania poskytovaných vysokou školou,
 • rámcové podmienky prijatia na štúdium vrátane spôsobu určovania počtu prijímaných uchádzačov,
 • rámcové podmienky štúdia cudzincov,
 • rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom,
 • rámcové ustanovenia o sociálnej podpore študentov vysokou školou,
 • podrobnejšie vymedzenie akademických práv a povinností študentov,
 • pravidlá používania akademických insígnií a vykonávania akademických obradov,
 • základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na vysokej škole a jej fakultách,
 • vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej vysokej školy vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 • pravidlá výkonu pôsobnosti fakúlt vo veciach, v ktorých konajú v mene vysokej školy.
Štatút UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color