L3-banner-media

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
2022 20. 05. 2024
Vnútorný systém zabezpečovania kvality 14. 10. 2021
Komisia pre pedagogické vedy a učiteľstvo (PVU) 06. 04. 2021
Komisia pre humanitné vedy (HV) 06. 04. 2021
Komisia pre spoločenské vedy a zdravotníctvo (SVZ) 06. 04. 2021
Komisia pre prírodné vedy (PV) 06. 04. 2021
Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF 22. 03. 2021
Usmernenia a opatrenia UKF súvisiace s koronavírusom 22. 09. 2020
Organizačný poriadok Študentské domovy UKF 21. 06. 2019
11/2024 Smernica o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF 19. 06. 2019
Ochrana osobných údajov 18. 06. 2019
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby 17. 06. 2019
Doba uchovávania osobných údajov 17. 06. 2019
Informácie o spracúvaní osobných údajov 17. 06. 2019
9/2024 Smernica o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním v Študentských domovoch UKF 17. 12. 2018
Vnútorné predpisy fakúlt 24. 10. 2018
Poradné orgány prorektorov 22. 10. 2018
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa 21. 10. 2018
Kolektívna zmluva 07. 09. 2018
Etický kódex UKF 05. 09. 2018
Legislatívna komisia 04. 09. 2018
Ekonomická komisia 04. 09. 2018
Volebná komisia 04. 09. 2018
Študijný poriadok UKF 31. 08. 2018
Pracovný poriadok UKF 31. 08. 2018
Rokovací poriadok Akademického senátu UKF 31. 08. 2018
Štipendijný poriadok UKF 31. 08. 2018
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UKF pre študentov 31. 08. 2018
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UKF 31. 08. 2018
Organizačný poriadok UKF 31. 08. 2018
Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora 31. 08. 2018
Zásady volieb do Akademického senátu UKF 31. 08. 2018
Rokovací poriadok Vedeckej rady UKF 31. 08. 2018
Disciplinárny poriadok UKF pre študentov 31. 08. 2018
Štatút Správnej rady UKF 31. 08. 2018
Štatút UKF 31. 08. 2018
Vnútorné predpisy univerzity 31. 08. 2018
Rada IKT 31. 08. 2018
Etická komisia 31. 08. 2018
Rada kvality UKF 31. 08. 2018
Vedenie UKF 31. 08. 2018
Kolégium rektora 31. 08. 2018
Akademické insígnie a symboly UKF 28. 08. 2018
Medzníky v dejinách UKF 24. 08. 2018
Publikácie o UKF 24. 08. 2018
Vnútorné predpisy UKF 21. 03. 2014
Mapa objektov 21. 03. 2014
Virtuálna prehliadka 21. 03. 2014
Bývalí vedúci predstavitelia 20. 03. 2014
Fakulty a súčasti 20. 03. 2014
Účelové zariadenie Patince 18. 03. 2014
Univerzitná knižnica 18. 03. 2014
Centrum informačných a komunikačných technológií 18. 03. 2014
Výročné správy 18. 03. 2014
Odborová organizácia 18. 03. 2014
Správna rada UKF 18. 03. 2014
Akademický senát 18. 03. 2014
Rektorát 03. 11. 2013
Dlhodobý zámer UKF 01. 10. 2013
História univerzity 01. 10. 2013

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color