L3-banner-media

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje je potrebné v nevyhnutnom rozsahu spracúvať z dôvodu plnenia, resp. zabezpečenia povinností a úloh, ktoré nám ako verejnej vysokej škole vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
UKF môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:
  • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a UKF vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy UKF, realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej UKF v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR,
  • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje UKF podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo
  • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní
Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. UKF uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 rokov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color