L3-banner-media

Rektor UKF prijal veľvyslanca Slovinska

27. novembra 2019 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal veľvyslanca Slovinskej republiky J. E. Gregora Kozovinca. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. V rámci stretnutia rektor UKF predstavil pánovi veľvyslancovi štruktúru univerzity, jednotlivé fakulty, študijné odbory a následné možnosti uplatnenia študentov v praxi. Pán veľvyslanec sa zaujímal o medzinárodnú spoluprácu univerzity s akademickými inštitúciami v Slovinsku. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková ho informovala, že UKF v rámci projektu Erasmus+ (výmenné pobyty zamestnancov a študentov) spolupracuje s University of Maribor, University of Ljubljana, University of Primorska a University del Litorare, Koper.
slovinsky velvyslanec
UKF rozvíja spoluprácu so Slovinskom aj prostredníctvom Danube Rector´s Conference (DRC) v rámci rozvíjania vyučovacieho procesu a výskumu vo forme realizácie spoločných konferencií, workshopov a letných škôl s University of Maribor, University of Nova Gorica a University of Primorska. V oblasti výskumu so Slovinskom aktívne spolupracuje Katedra fyziky FPV, prof. Medveď a doc. Trník, s University of Maribor a Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda FF, prof. R. Kralik, s Výskumným inštitútom Sørena Kierkegaarda v Ľubľani (Dr. P. Repar) a s University of Ljubljana (prof. J. Vodičar a prof. B. Žalec). Vzájomná spolupráca reflektuje realizáciu medzinárodných konferencií a množstvo publikačných výstupov.
J. E. Gregor Kozovinc navštívil UKF aj v rámci medzinárodnej konferencie s názvom Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia, nad ktorou prevzal záštitu. Konferenciu zorganizoval doc. Peter Kondrla z Katedry náboženských štúdií FF.
V rámci oficiálnej návštevy na UKF pán veľvyslanec prijal pozvanie aj na Katedru geografie a regionálneho rozvoja FPV, kde vystúpil s prednáškou na tému Slovinsko, Slovensko a EÚ: Minulosť, súčasnosť, budúcnosť.
Text: PhDr. Martina Pavlikova, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo