L3-banner-media

Spolupráca s University of Buenos Aires

UKF v Nitre už viac ako desať rokov úspešne realizuje medzinárodnú spoluprácu s Prof. Dr. Mariou Binetti, ktorá pôsobí na University of Buenos Aires (UBA). Jedným z konkrétnych výstupov v rámci projektu Erasmus+KA107 je prednáška tejto medzinárodne uznávanej filozofky na pôde UKF.
Na podporu medzinárodnej spolupráce s UBA získala UKF v Nitre Erasmus+ finančný grant (Výzva 2020) na základe medzinárodných vedeckých výstupov prof. Romana Králika (Filozofická fakulta) a je jedným z konkrétnych výsledkov zahraničnej služobnej cesty prorektorky pre medzinárodné vzťahy, doc. Martiny Pavlíkovej, v Argentíne.
R Binetti01    R Binetti02
Dňa 19. mája 2023, pod záštitou prorektorky pre medzinárodné vzťahy doc. Martiny Pavlíkovej, zorganizovala Katedra románskych jazykov a germanistiky prednášku profesorky María José Binetti (UBA) s názvom: Problémy a výzvy prekladu Kierkegaarda do španielčiny.
Prednáška bola zameraná na zložitosť prekladu Kierkegaarda z dánčiny 19. storočia do španielčiny 21. storočia: dve rozličné kultúry (idiomatické, syntaktické a historické dôvody).
Prof. Binetti v rámci prednášky analyzovala preklad Kierkegaardových prác a uviedla na niekoľkých príkladoch náročnosť prekladu Kierkegaardovho posolstva, ako aj vzrušujúcu úlohu, ktorú má prekladateľ v rukách. Je to čitateľ, ktorý musí prevziať – v správnom kierkegaardovskom "okamihu" zodpovednosť za rozhodnutie o zmysle textu a napokon aj za samotného autora.
Medzinárodne uznávaná filozofka a prekladateľka diel Sørena Kierkegaarda zaujala nielen pedagógov, ale aj študentov Katedry romanistiky a germanistiky, ako aj ďalších pedagógov, ktorí sa zúčastnili na prednáške. Prednášku zo španielskeho jazyka tlmočil doc. Martin Štúr.
R Binetti03
Argentínska vedkyňa dlhodobo spolupracuje a aktívne sa zúčastňuje ako editorka, recenzentka a autorka na projekte Acta Kierkegaardiana, ktorý bol založený v spolupráci s Kierkegaard Circle (University of Toronto) Dr.h.c. profesorom Abrahimom Khanom a riaditeľom Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda profesorom Romanom Králikom.
Dlhoročná medzinárodná spolupráca je realizovaná nielen prostredníctvom prednáškovej činnosti, ale najmä v rámci publikačnej činnosti (databáza Scopus a WOS) s týmito výsledkami:
R Binetti04
Počas Erasmus+ mobility na UKF v Nitre (máj 2023) sa Prof. Maria Binetti stala členkou redakčnej rady časopisu Filozofia.
Medzinárodná spolupráca UKF s UBA významným spôsobom podporuje internacionalizáciu univerzity a je v súlade so Stratégiou internacionalizácie.
 
Text a foto: doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., R – prorektorka pre medzinárodné vzťahy 
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 1. júna 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color