english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov
Atestácie (prvá a druhá) pedagogických a odborných zamestnancov sú overením získaných kompetencií, ktoré vymedzuje profesijný štandard pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo výkonom odbornej činnosti.

O vykonanie prvej atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo ktorý získal 60 kreditov.

Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti. Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti. Obsah prvej atestácie a druhej atestácie vymedzuje vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.

Atestáciu tvorí obhajoba písomnej atestačnej práce a atestačná skúška. Žiadosť o vykonanie atestácie sa podáva na príslušnej fakulte UKF v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra príslušného roka.

 

Posledná úprava: pondelok, 30. september 2013 09:33
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))