L3-banner-media

Žiadosť o sociálne a tehotenské štipendium

Na základe informácií k začiatku nového akademického roka 2021/2022 a Príkazu rektora č. 30/2021 oznamujeme záujemcom o sociálne štipendium a o tehotenské štipendium, že uprednostňujeme podanie žiadosti o priznanie týchto štipendií spolu s potrebnými dokladmi poštovou zásielkou, odporúčame doporučene. V prípade potreby odbornej konzultácie na Oddelení štipendií osobne, je potrebné dodržiavať povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, respirátor), rovnako odstup a dezinfekciu rúk podľa príslušných predpisov. Študenti sa preukážu Čestným vyhlásením o bezpríznakovosti vírusového infekčného ochorenia, ktoré je súčasťou vyššie uvedeného príkazu rektora.
Rozhodujúcim dátumom pre priznanie sociálneho štipendia a tehotenského štipendia je dátum, kedy bola žiadosť doručená správnemu orgánu, v našom prípade Oddeleniu štipendií UKF v Nitre. Tu prináleží aj upozornenie, že v prípade lehoty na odvolanie sa voči vydanému rozhodnutiu o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia je rozhodujúce podanie (poštová pečiatka), nie doručenie odvolania správnemu orgánu. Odvolanie voči vydanému rozhodnutiu o priznaní tehotenského štipendia nie je prípustné.
Pre potreby zhromažďovania dokladov k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v AR 2021/2022 odporúčame použiť Manuál pre žiadateľov o sociálne štipendium. Všetky informácie o podmienkach priznávania sociálneho štipendia nájdete v sekcii Moja UKF. Pomôže vám aj pomôcka pri vybavovaní základných dokladov k žiadosti.
Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a tehotenského štipendia zasielajte na adresu:
Oddelenie štipendií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
prízemie, miestnosť č. B-31
949 01 Nitra
Kontaktujte nás telefonicky každý pracovný deň v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. na t. č. 037/6408 160 alebo 161.
Na vaše prípadné otázky využite e-mailovú komunikáciu:
Vedúca oddelenia
(študenti PF)
Ing. Dana Buchová
Referentka (hovoriaca aj maďarským jazykom)
(študenti FPV, FSVaZ, FSŠ, FF)
Bc. Judita Brathová
 
Text: Ing. Dana Buchová, R – Oddelenie štipendií
Ilustračná fotografia v perexe: pixabay.com
 
Uverejnené: 7. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo