Učebnica odborných technických predmetov

V závere roka 2016 nakladateľstvo Českého vysokého učení technického v Prahe vydalo a dalo do predaja odbornú učebnicu s názvom Didaktika technických odborných předmětů. Kolektív autorov učebnice pozostával z pedagógov troch univerzít: Českého vysokého učení v Praze – Masarykovho ústavu vyšších studií, Vysokej školy chemicko-technologickej a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Pedagogickej fakulty. Z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, účasť v autorskom kolektíve prijal prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., z Katedry techniky a informačných technológií a doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., z Katedry pedagogiky.
Snahou autorského kolektívu učebnice bolo poskytnúť učiteľom pôsobiacich na stredných a vysokých školách s technickým zameraním, ale aj záujemcom zo širšej verejnosti poznatky zo základov výkladu vzdelávacieho obsahu, výučbových cieľov a metód, organizačných foriem výučby a didaktických prostriedkov vzdelávania z oblasti obecnej a odborovej didaktiky, pedagogiky a psychológie na úrovni súčasného poznania.
Autori očakávajú, že učebnica bude nápomocná učiteľom odborných predmetov pri hľadaní účinných prostriedkov na zvýšenie úrovne výchovnovzdelávacieho procesu.
Spoluautori z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre oceňujú spoluprácu s českými kolegami na príprave textov učebnice a veria, že u čitateľov nájde učebnica pozitívny ohlas.
150030636 1
Autor textu: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. a doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Titulná strana monografie: https://eobchod.cvut.cz
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo