UKF v Nitre udelí dva čestné tituly

V galérii osobností slovenskej, ale aj zahraničnej vedy a kultúry, ktorým Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre udelila čestnú vedeckú hodnosť „doctor honoris causa“, sa od 2. marca 2017 budeme stretať aj s menami významného filozofa prof. Abrahima Habibullu Khana, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade a významného pedagogického psychológa Dr.h.c. prof. Zdeňka Helusa, DrSc. – in memoriam z Univerzity Karlovej v Prahe.
Slávnostná inaugurácia, ktorá sa už tradične uskutoční v aule Univerzity Konštantína Filozofa, bude vhodnou príležitosťou na vyzdvihnutie prínosu ocenených osobností do slovenskej a zahraničnej vedy, filozofie a pedagogiky. Na inaugurácii sa zúčastnia významné osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života.
Abrahim Habibulla Khan je profesor a garant študijného programu na Bohosloveckej fakulte a Torontskej teologickej škole Torontskej univerzity. Pôsobí tiež v univerzitnom Centre pre štúdium náboženstva a je externým zamestnancom Centra pre etiku a Centra pre bioetiku. Jeho pedagogické a výskumné témy zahŕňajú myslenie S. Kierkegaarda, interkultúrne a komparatívne náboženské štúdiá, vzťah vedy a náboženstva, medicíny a náboženstva, náboženstva a medzinárodnej diplomacie a filozofiu náboženstva.
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre prvýkrát navštívil v roku 2007 a vystúpil na konferencii o S. Kierkegaardovi. Pozvanie inicioval prof. Roman Králik, s ktorým sa zoznámil počas jeho doktorandského štúdia. Ich prvé kontakty viedli k intenzívnejšiemu výskumu S. Kirkegaarda v strednej Európe a k založeniu Stredoeurópskeho výskumného ústavu S. Kirkegaarda na pôde Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa mu rozhodla udeliť čestný titul doctor honoris causa za vedecké, akademické a pedagogické kvality, ako aj za osobný prínos pre rozvoj výskumu S. Kierkegaarda, jeho šírenie a prehlbovanie v našom akademickom a kultúrnom priestore.
Zdeněk Helus je významná osobnosť českej pedagogickej psychológie a predstaviteľ vzdelávacej politiky. Špecializoval sa na pedagogickú a sociálnu psychológiu, pedagogiku a špeciálnu pedagogiku. Patrí k popredným predstaviteľom koncepcie tzv. osobnostne orientovaného prístupu k dieťaťu a mládeži s odozvou v súčasnej pedagogickej teórii i praxi. Bol zakladateľom, expertom a hovorcom Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky, bol hlavným autorom Memoranda dekanov pedagogických fakúlt, ktoré na začiatku deväťdesiatych rokov výrazným spôsobom zasiahlo do celospoločenskej diskusie o úlohe učiteľa a nárokoch, ktoré na neho spoločnosť kladie. Dlhodobo spolupracoval s vysokými školami a inštitúciami na Slovensku v rámci Československej akadémie vied a Československej pedagogickej spoločnosti.
Profesor Helus ako významná osobnosť Univerzity Karlovej v širšom medzinárodnom kontexte až do svojej smrti 26. októbra 2016 ovplyvňoval prípravu učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov, s Pedagogickou fakultou UKF v Nitre bol v dlhodobom kontakte a spolupodieľal sa na kreovaní materiálov obsahovej prípravy budúcich učiteľov.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre udelila už šestnásť čestných titulov doctor honoris causa, prvým oceneným bol kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 1998.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa, rozšírené o vedecké rady fakúlt, na ktorom bude udelený čestný titul doctor honoris causa, sa uskutoční dňa 2. marca 2017 o 10,00 hod. v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, Nitra).
2017 drhc spolocny
2017 drhc Khan poster2  2017 drhc Helus poster2
Spracovala: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor ilustračnej fotografie a grafická úprava materiálov: Lubo Balko
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo