L3-banner-studium

Základný popis preukazu študenta

1. Technické vyhotovenie preukazu
V súlade s § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva vysoká škola ako jeden z dokladov o štúdiu preukaz študenta. Podľa citovaného ustanovenia je preukaz študenta dokladom potvrdzujúcim jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami.
§ 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. Doklady o štúdiu znie: „Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, pre ktoré študent splnil podmienky pokračovania štúdia podľa § 51 ods. 4 písm. i). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.“
V Usmernení o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 (ďalej len "Usmernenie MŠ SR") Ministerstvo školstva SR záväzne určilo technické vyhotovenie preukazu:
„(3) Preukaz je realizovaný na báze bezkontaktnej čipovej karty zodpovedajúcej štandardu MIFARE MF1 IC S70, ktorý spĺňa normu ISO/IEC 14443, časti 1 až 3...
(23) Preukazy realizované bezkontaktnými čipovými kartami zodpovedajúcimi štandardu MIFARE MF1 IC S70 uvedú vysoké školy do súladu s odsekmi 9 až 21 tohto usmernenia do 1.októbra 2004.“
V akademickom roku 2006/07 UKF pristúpila k vydávaniu študentských preukazov vo vlastnej réžii. Bola nadviazaná spolupráca s podnikateľským subjektom EM-TEST, ktorý zabezpečuje poskytovanie služieb na základe prístupu do databázy poskytovateľov – EM-Base.
 
2. Výhody preukazu vo forme bezkontaktnej čipovej karty
Výhody použitia preukazu vo forme bezkontaktnej čipovej karty spočívajú v rozličných možnostiach využitia preukazu študenta. Okrem základnej funkcie preukazu študenta ako dokladu potvrdzujúcim jeho právne postavenie (nahrádza preto v určitých prípadoch potvrdenia o návšteve školy) má, resp. bude mať nasledovné možnosti využitia:
 1. ovládanie a automatizácia prístupu do Akademického informačného systému UKF,
 2. ovládanie a automatizácia prístupu do vyhradených priestorov v zmysle príslušných predpisov (prístup do špecializovaných učební a laboratórií, prístup do študentských domovov, využitie parkovacieho systému),
 3. ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám,
 4. ovládanie a automatizácia služieb Univerzitnej knižnice UKF a ďalších univerzitných (napr. UK Bratislava, TU Košice, ŽU Žilina a pod.) i neuniverzitných (napr. Univerzitná knižnica Bratislava, Štátna vedecká knižnica B. Bystrica) knižníc,
 5. bezhotovostný platobný styk v rámci UKF (kopírovacia služba, platby za stravovanie a pod.).
Vyššie vymenované služby bude možné využívať po ich postupnom zavádzaní na UKF.
 
3. Výhody preukazu študenta vo forme medzinárodného študentského preukazu ISIC
Podľa Usmernenia MŠ SR ministerstvo odporúča univerzitám na Slovensku, aby preukaz denného študenta bol vydaný vo forme a s obsahom podľa ISIC:
„(8) Pre študentov denného štúdia odporúča ministerstvo použiť dizajn medzinárodného študentského preukazu ISIC (International Student Identity Card), ktorý je jediným celosvetovo uznávaným dokladom študenta denného štúdia pod záštitou UNESCO.“
 
ISIC je:
 • jediný celosvetovo uznávaný doklad pre študentov denného štúdia
 • váš kľúč k študentským výhodám a zľavám na celom svete
 • vydávaný vo viac ako 90 krajinách sveta
 • každoročne používaný viac ako 4 100 000 študentami na celom svete
 • podporovaný UNESCOm
Študentom denného štúdia ponúka:
 • Zľavy na Slovensku a v zahraničí
  - výhodné zľavy na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, v obchodoch, na lyžovanie a pod.
 • Zľavy pri cestovaní
  - výhodné zľavy na leteckú, autobusovú, vlakovú dopravu, na ubytovanie, stravovanie, poistenie a iné služby
 • Možnosť zúčastniť sa pracovných programov v zahraničí
  - pracovné programy umožňujú študentom vysokých škôl pracovať, zdokonaľovať sa v jazyku a spoznávať krajinu
 • Možnosť zakúpenia poistnej nálepky - poistenie do celého sveta na 16 mesiacov
  - k ISIC preukazu vám v pobočkách CKM 2000 Travel alebo v pobočkách Union, p. a. s., vystavia poistnú nálepku, s ktorou získate poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie do celého sveta pri každom vycestovaní počas celej doby platnosti preukazu, ak dĺžka jedného pobytu nepresiahne 30 dní nepretržite; náklady na poistnú nálepku sa vám vrátia už za 2 dni strávené mimo Európy a za 4 dni strávené v zahraničí v rámci Európy
Sila ISIC siete spočíva v medzinárodných kontaktoch. Kamkoľvek cestujete, táto sieť špecializovaných cestovných organizácií (na Slovensku je to CKM 2000 Travel) je vaším kľúčom ku špeciálnym zľavám, radám, informáciám a pomoci. Výber zliav poskytovaných na Slovensku ako aj presnejšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.isic.sk.
Každý preukaz študenta denného štúdia na UKF bude vydaný ako medzinárodný preukaz študenta (ISIC), teda vo forme a s obsahom podľa ISIC, čím sa stáva jej držiteľ členom Združenia CKM SYTS. Je preto potrebné, aby poskytol písomný súhlas s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS a so spracovaním osobných údajov. V cene preukazu študenta denného štúdia je už zahrnutý ročný poplatok za licenciu ISIC. V nasledujúcom akademickom roku si študent môže (samozrejme, iba ak zostal študentom denného štúdia na UKF) predĺžiť platnosť členstva v združení na nasledujúci rok (a tým si zachovať výhody, ktoré preukaz ISIC poskytuje) zakúpením prolongačnej známky licencie ISIC, ktorá sa nalepí na zadnú stranu preukazu - táto prolongačná známka okrem členstva v ISIC predlžuje aj platnosť celého preukazu. V prípade, že študent denného štúdia si prolongačnú známku ISIC nezakúpi, preukaz študenta prestane platiť (v danom akademickom roku) ako preukaz ISIC, pričom, ak študent zostal študentom denného štúdia, všetky ostatné funkcie preukazu študenta zostanú nezmenené. V tomto prípade je platnosť preukazu predĺžená špeciálnou prolongačnou známkou typu "NO ISIC", ktorá aj po vizuálnej stránke osvedčuje, že študent je v príslušnom akademickom roku denným študentom UKF. Táto známka sa tiež nalepí na zadnú stranu preukazu študenta.
 
4. Pokyny pre študentov denného štúdia na fakultách UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá v spolupráci so Združením CKM SYTS v Bratislave pre každého denného študenta UKF preukaz študenta na báze bezkontaktnej čipovej karty MIFARE MF1 IC S70 spojenej s pre-paid platobnou funkciou a vo forme a s obsahom podľa ISIC. Na preukaze je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografia držiteľa karty. Ďalej je na ňom uvedený názov univerzity, názov fakulty UKF a logo UKF, ktoré vyjadrujú príslušnosť držiteľa preukazu k Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Každému študentovi UKF je vydaný jeden preukaz. Zmena študijného programu alebo fakulty, na ktorej držiteľ preukazu študuje, nemá na platnosť preukazu vplyv. Každoročne sa doba platnosti preukazu denného študenta po zápise študenta predlžuje prolongačnou známkou, ktorá potvrdzuje, že držiteľ preukazu je študentom denného štúdia UKF v danom akademickom roku.
Je potrebné, aby sa študent dal odfotografovať na preukaz študenta. Personalizácia čierno-bielej fotografie držiteľa bezkontaktnej čipovej karty sa zabezpečuje laserovou technológiou priamo na plast karty.
V spojitosti s výrobou preukazov študentov je potrebné, aby každý študent denného štúdia podpísal formulár na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov (denné štúdium) za účelom vedenia matriky, spracovávania študijnej agendy a štatistických hlásení, za účelom vydávania preukazu študenta, a súčasne na udelenie súhlasu s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS.
 
5. Pokyny pre študentov externého štúdia na fakultách UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá pre každého externého študenta UKF preukaz študenta na báze čipovej karty MIFARE MF1 IC S70. Na preukaze je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografia držiteľa karty. Ďalej je na ňom uvedený názov univerzity, názov fakulty UKF a logo UKF, ktoré vyjadrujú príslušnosť držiteľa preukazu k Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Každému študentovi UKF je vydaný jeden preukaz. Zmena študijného programu alebo fakulty, na ktorej držiteľ preukazu študuje, nemá na platnosť preukazu vplyv.
Je potrebné, aby sa študent dal odfotografovať na preukaz študenta. Personalizácia čierno-bielej fotografie držiteľa bezkontaktnej čipovej karty sa zabezpečuje laserovou technológiou priamo na plast karty.
V spojitosti s výrobou preukazov študentov je potrebné, aby každý študent externého štúdia podpísal formulár na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov (externé štúdium) za účelom vedenia matriky, spracovávania študijnej agendy a štatistických hlásení, za účelom vydávania preukazu študenta.
 
6. Znovuvydanie preukazu študenta
Nefunkčnú bezkontaktnú čipovú kartu, ktorá navonok nejaví žiadne známky mechanického poškodenia, bude študentovi bezplatne znovuvydaná. Poškodená, stratená alebo ukradnutá bezkontaktná čipová karta bude znovuvydaná po zaplatení plnej ceny pôvodenej čipovej karty.
 • Smernica č. 8/2006 - Postup pri vydávaní a aktualizácii preukazu študenta UKF
 • Príloha 1 - Vizuálna podoba preukazov študenta UKF
 • Príloha 2 - Žiadosť o vydanie preukazu študenta UKF
 • Príloha 3 - Súhlas študenta s podmienkami členstva v združení CKM SYTS a so spracovávaním osobných údajov (denné štúdium)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.