L3-banner-veda

Projekty VEGA MŠVVaŠ SR

V roku 2016 Komisie VEGA v súlade s pravidlami Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR vydali certifikát 13 vedúcim riešiteľom z UKF v Nitre za úspešne ukončenie riešenia projektu. Z toho 4 projekty získali najvyššie hodnotenie, t. j. úspešne ukončené riešenie projektu s dosiahnutými vynikajúcimi výsledkami.

 

VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)

2017 foto Cechova
Vedúci riešiteľ: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta
Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Petra Baďová, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., PhDr. Peter Žiak (doktorand)
Doba riešenia: 2014 – 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 11 144 Eur
Oblasť výskumu: Literárna veda a umenoveda
Cieľ projektu: Literárnovedný výskum  s výraznými  interdisciplinárnymi presahmi  sa v koncepčnom rámci recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky (Miko, Plesník, Tarasti) zameral  na  osnovné  tematické algoritmy (rudimetárne, prapôvodné, archetypálne, typologicky reprezentatívne dejové postupnosti, vzorce, mustry) slovesného/umeleckého obrazu sveta. Išlo teda o tematologické bádanie, ktoré sa  prednostne orientovalo na danosti fikčného univerza (naratívny svet,  model sveta v texte, fabula, logos, príbeh, inventio, histoire) a viac-menej odhliadalo od naratologickej problematiky (sujet, lexis, diskurz, dispositio, intencionálne funkcie).
Prieskum osnovných tematických algoritmov na širokospektrálnej vzorke arcinaratívov, resp. kanonických diel (priložené posudky naznačujú, že zrejme bez ujmy na intenzii výskumného  záberu) priniesol  popri komplementarizácii jestvujúceho stavu poznania v rámci zvoleného problémového okruhu tiež principiálne nové, dosiaľ nepublikované zistenia a riešenia, ktoré sa týkajú typologických (hypoteticky aj genetických) súvislosti medzi skúmanými  príbehovými algoritmami,  tematologických  modelov a  fundamentálnych tematologických otázok. Súbežne s tým sa inovovala tematologická terminológia („tematický algoritmus“, „arcinaratív“, „existext“, „textistencia“ etc.).
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Vedecká monografia „Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)“, autori: M. Čechová, Ľ. Plesník, Z. Rédey, P. Žiak, M. Boszorád, E. Pariláková, M. Malíčková a P. Zlatoš.
 

VEGA 1/0559/14 Evalvácia strojového prekladu

2017 fotografia Munk
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
Pracovisko: Katedra informatiky Fakulta prírodných vied
Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Pracovisko: Katedra translatológie Filozofická fakulta
Riešiteľský kolektív: riešitelia z FPV - doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD., PaedDr. Peter Švec, Ph.D., Mgr. Jaroslav Reichel, PhD., Mgr. Ľubomír Benko, riešitelia z FF - doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Mgr. Katarína Welnitzová, PhD., PhDr. Ľudmila Pánisová, PhD., Mgr. Jozef Štefčík, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Jakub Absolon
Doba riešenia: 2014 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 7 188 Eur
Oblasť výskumu: Počítačová lingvistika
Cieľ projektu: Cieľ projektu pozostával z evalvácie strojového prekladu metódami manuálnej a automatickej evalvácie a zisťovania miery závislosti medzi manuálnou (ľudskou) evalváciou a automatickou evalváciou.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Projekt ukazuje na prínos evalvácie strojového prekladu, ktorého výsledky môžu slúžiť ako:  1) prostriedok na zlepšenie samotného systému strojového prekladu (doprogramovanie algoritmov) pre vývojárov, 2) rozšírenie prekladateľskej kompetencie o posteditáciu, ktorá je v súčasnom prekladateľskom priemysle najžiadanejšia, upozorniť posteditorov na majoritné chyby strojového prekladu, aby ich vedeli rýchlo identifikovať a odstrániť a zbytočne sa nezdržiavali minoritnými chybami, čo niekoľkonásobne zvyšuje produktivitu prekladu v mnohojazyčnej spoločnosti, v ktorej si trh vyžaduje rýchle a kvalitné prekladateľské služby za účelom zvýšenia jeho produktivity, a  3) ako východiskový bod pri objavovaní sémantických kritérií tým, že poukazuje ako rôzne typy chýb ovplyvňujú zachovanie sémantického významu východiskového textu. Veríme, že získané výsledky podporia interdisciplinaritu a budú motiváciou k interdisciplinárnej spolupráci prekladateľov, lingvistov a informatikov (programátorov a vývojárov), ktorá je nielen žiadaná v aplikovanom výskume (v riešení ďalších projektov zameraných na problematiku strojového prekladu), ale zároveň môže byť aj prospešná pre celú spoločnosť v praxi (v prekladateľskom priemysle, v ktorom sa CAT nástroje a strojový preklad dostávajú do popredia).
 

VEGA 1/0699/14 Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce

2017 foto Papcunova
Vedúci riešiteľ: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Pracovisko: Ústav ekonomiky a manažmentu, Fakulta prírodných vied
Riešiteľský kolektív: Ing. Eva Balážová, PhD. (zástupkyňa vedúcej projektu), Ing. Maroš Valach, PhD., doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., Ing. Ivan Holúbek, PhD. (iba v roku 2014), Marcela Korenková, PhD., PaedDr. Milan Maroš, PhD., Mgr. Jarmila Hudáková, PhD., MBA (od roku 2015)
Doba riešenia: 2014 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 8 818 Eur
Oblasť výskumu: Ekonomické vedy
Cieľ projektu: V súčasnom období prebieha v podmienkach Slovenska intenzívna diskusia v oblasti verejnej správy v kontexte výkonu prenesených kompetencií na úrovni miestnej ale aj regionálnej samosprávy. Východiskom pre tento projekt sa stala potreba identifikovať dodržiavanie princípov fiskálnej ekvivalencie, z čoho vyplynul aj základný cieľ projektu, ktorým bolo identifikovať princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce. Čiastkovými cieľmi projektu bol aj návrh metodických prístupov k hodnoteniu financovania prenesených kompetencií ako aj návrh aktualizácie financovania kompetencií a nastavenia parametrov fiškálnej decentralizácie.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Počas realizácie projektu okrem spracovania teoretických východísk bol vytvorený aj súbor ukazovateľov pre hodnotenie financovania vybraných prenesených kompetencií, ktoré je možné použiť pri porovnávaní a hodnotení výkonu týchto kompetencií na úrovni miestnej samosprávy. Uvedené indikátory by mohli v budúcnosti tvoriť základ pre tvorbu štandardov týkajúcich sa hodnotenia výkonu prenesených kompetencií, čím by sa v konečnom dôsledku mohla zvýšiť efektívnosť ich zabezpečovania. Prínosom projektu sú okrem vytvoreného súboru ukazovateľov aj publikačné výstupy uverejnené v databázach WoS a  SCOPUS. Samotné realizované výstupy ako aj vytvorený súbor ukazovateľov vytvárajú priestor pre ďalší výskum v oblasti financovania preneseného výkonu kompetencií a tvorbu možných štandardov hodnotenia výkonnosti prenesených kompetencií  miestnou resp. regionálnou samosprávou. Riešenie projektu ako aj samotné realizované výstupy prispejú k rozvoju ďalšieho vzdelávania v oblasti verejnej správy, resp. územnej samosprávy a jej financovania. Získané výsledky môžu slúžiť aj ako podklad  a podpora pre ďalšie nevyhnutné legislatívne riešenia problematiky financovania preneseného výkonu štátnej správy na úrovni miestnej samosprávy. V konečnom dôsledku realizácia projektu vytvorila priestor pre spájanie teórie s praxou, ako aj pre  vytváranie nových vedeckých tímov nielen v rámci domácich ale aj zahraničných vedeckých inštitúcií pre oblasť skúmania verejnej správy a jej úlohy v spoločnosti.
 

VEGA 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti)

2017 foto Kucerkova
Vedúci riešiteľ: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
Pracovisko: Katedra romanistiky, Filozofická fakulta
Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Franek Ladislav, CSc., PhDr. Mgr. Rusnáková Natália, PhD., doc. Mgr. Štúr Martin, PhD., PhDr. Brunclík Jozef, PhD., doc. Mgr. Vašek Martin, PhD., Dr. Juhás Vladimír, PhD. (TF KU), ThDr. Hlad Ľubomír, PhD., PhDr. Vančo Michal, PhD., doc. PhDr. Lauková Silvia, PhD., Mgr. Čechová Lýdia, PhD., Mgr. Kormaňáková Zuzana, Mgr. Šavelová Monika, doc. Dott. Gritti Fabiano, PhD., doc. Mgr. Hornáčková Klapicová Edita, PhD., (FF UCM), prof. ThDr. Judák Viliam, PhD., (RCBF UK), Dr. Lampis Mirko, PhD., PhDr. Mgr. Knapík Ján, PhD., (TF KU)
Doba riešenia: 01/2014 - 12/2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia:  24 518 Eur
Oblasť výskumu: Literárna veda
Cieľ projektu: Projekt skúmal podoby tzv. duchovnej cesty v západných literatúrach s cieľom vymedziť ich univerzálne i celkom osobité znaky, a to v nadväznosti na jednotlivé autorské poetiky a tiež kontexty (literárno-estetický, literárnohistorický, jazykový, filozoficko-teologický atď.), v ktorých sa rodili, vyvíjali alebo ktoré samy ovplyvnili. Zámerom výskumu bolo zachytiť a zhodnotiť premeny umeleckého stvárňovania tohto fenoménu naprieč storočiami, so zreteľom na jeho nadčasovosť i mieru, v akej jeho odkaz rezonuje dnes. Zvolené interpretačné prístupy a metodológie sa opierali o poznanie stredovekej kresťanskej filozofie, ktorá chápe duchovný život ako cestu prechádzajúcu rozličnými fázami (iniciácia, zrelosť, mystické zjednotenie). Spojenie západné literatúry sme ponímali v geografickom, ale aj v kultúrnom význame, a preto sme doňho vradili európske literatúry (vrátane slovenskej) a literatúry americké, súc si vedomí osobitej situácie na pomedzí v prípade Latinskej Ameriky.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Projekt bol postavený ako základný výskum, realizovaný interdisciplinárne a kolektívne. Výstupom, ktorý najvýstižnejšie a najkompaktnejšie vyjadruje toto zameranie, je zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Duchovná cesta a jej podoby v literatúre (2015, ed. M. Kučerková). Tematizuje problematiku duchovnej cesty v časovom oblúku od ranokresťanskej literatúry až po rôzne súčasné literatúry západného sveta, vrátane slovenskej, uplatňujúc pritom literárnovedné hľadisko, ako i prizmu klasickej filológie, filozofie, teológie, umenovedy alebo psychológie. Spolu 39 príspevkov autorov zo Slovenska, Česka, USA, Španielska či Argentíny charakterizuje interpretačná pluralita, ale aj významové prieniky, ktoré možno zhrnúť do dvoch hlavných téz: duchovná cesta ako výlučne vnútorný fenomén a duchovná cesta ako neoddeliteľná od fyzického putovania. Rôzne pohľady na vnútornú cestu k Bohu potvrdili individuálny rozmer životného, resp. duchovného hľadania, a súčasne umožnili identifikovať jej univerzálnu perspektívu.
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.