L3-banner-veda

Medzinárodné projekty

Medzinárodný vedecký projekt Z-15-102/0012-00 102 204 Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World Kierkegaard a kríza súčasného sveta

2017 foto Tibor Mahrik 
Vedúci riešiteľ: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Pracovisko: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
Riešiteľský kolektív: prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th.D., doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Michal Valčo, PhD., doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., doc. Mgr. Martin Štúr, PhD., doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Mgr. Lýdia Čechová, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD., Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Mgr. Andrej Gogora, PhD., PhDr. Michala Dubská, PhD., PhDr. Martina Pavlíková, PhD., doktorandi: Mgr. Igor Tyšš, Mgr. Simona Dvorská
Doba riešenia: 8/2015-6/2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 2 000 Eur
Oblasť výskumu: Humanitné vedy
Cieľ projektu: Hľadanie univerzálnych a podmienených východísk pre etické uchopenie súčasných spoločenských problémov.
Počas projektu sa riešiteľský kolektív zameral na identifikáciu súčasných významných etických výziev, ktoré sa z pohľadu širšej spoločnosti a tiež z perspektívy jednotlivca dostávajú do popredia najmä v súvislosti s meniacim sa sociálnym a kultúrnym kontextom. Súčasťou dosiahnutia cieľov a naplnenia ambícií projektu bolo skúmanie etických, filozofických a teologických východísk v diele S. Kierkegaarda, ktorými reagoval v svojej dobe na problémy vtedajšej spoločnosti. Kritickou analýzou metodologických postupov v tvorbe S. Kierkegaarda a rekonštrukciou hermeneutických súvislostí skúmaných textov sa podarilo nielen preukázať relevantnosť myšlienkového odkazu S. Kierkegaarda pre súčasný odborný diskurz v oblasti naliehavých etických tém dnešnej spoločnosti, ale tiež načrtnúť metaetické východiská pre hľadanie uspokojivých odpovedí na naliehavé otázky súčasnej spoločnosti a úspešné aplikovanie etických princípov v praxi. Výskum ukázal, že spoločným menovateľov obidvoch rôznych kultúrnych, hodnotových, ekonomických a spoločensko-politických kontextov je sekularizácia spoločnosti, desakralizácia v uvažovaní jednotlivca a dominancia masovej kultúry, ktorá oslabuje schopnosť kriticky hodnotiť spoločenské fenomény a hľadať eticky ukotvené riešenia problémov, ktoré prináša doba.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Popri 3 vedeckých štúdiách publikovaných v indexovanom časopise je to najmä publikácia s rozsahom 375 strán s názvom:
Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World (Kierkegaard a kríza súčasného sveta), editori: R. Králik, A. H. Khan, T. Máhrik, M. Valčo, G. Schreiber, M. Pavlíkova, I. Rusu, S. Dvorská, ktorú vydalo prestížne vydavateľstvo Kierkegaard Circle, University of Toronto v roku 2017 v Toronte pod ISBN 978-0-9878168-4-9.
 

Medzinárodný vedecký projekt The Clonick Publications Grant (ClonickPubGr-2015-3), USA: „Adlerian Ethics“

2017 foto dmarkova
Vedúca riešiteľka: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Pracovisko: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
Riešiteľský kolektív: PhDr. Daniela Čechová, PhD. (UK v Bratislave)
Doba riešenia: 2015 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 4 228 Eur
Oblasť výskumu: humanitné vedy, spoločenské vedy
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na výskum hlavných kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve a psychoterapii s akcentom na syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok a výstup z projektu: Výstupom z projektu je monografia: Marková, D. – Čechová, D.: Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Kniha bola publikovaná v Londýne a vydala ju Adlerian Society UK & Institute  for Individual Psychology (ASIIP). Kniha získala pozitívne ohlasy od svetových predstaviteľov adlerovskej teórie a ako celosvetovo jedinečná bola hodnotená aj piatimi recenzentmi/recenzentkami, ktorí/é sú poprednými adlerovskými akademikmi/akademičkami z USA, Kanady, Veľkej Británie a Švajčiarska. Monografia bola ako zásadná svetová literatúra k adlerovskej etike predstavená na 49. ročníku medzinárodnej letnej škole ICASSI 2016 (usporiadanej NASAP z USA) a jej krstu na ICASSI sa v rámci otváracieho ceremoniálu ujala dcéra Rudolfa Dreikursa (zakladateľa ICASSI), najvýznamnejšieho žiaka samotného Alfréda Adlera – Eva Dreikurs Ferguson, ikona adlerovskej psychológie, ktorá pôsobí ako profesorka na Southern Illinois University.
 

Vyšegrádsky fond: 21520208 Perspectives of language communication in EU

2017 foto zbarcziova
Vedúca riešiteľka: dr. habil. Žofia Bárcziová. PhD.
Pracovisko: Fakulta stredoeurópskych štúdií
Riešiteľský kolektív: doc. Zuzana Vargová, PhD., partneri projektu: Adam Mickiewicz University in Poznań (Poľská republika), Univerzita Eötvösa Loránda (Maďarsko), Tertiary Education and Research Institute (Česká republika), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika)
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 14 000 Eur
Oblasť výskumu: jazykoveda, jazyková politika v EU
The aim of the project is to prepare and realize a two day (28.-29.07 2016) conference of the V4 countries, which has to open the discussion through the whole Europe in issues of language policy and teaching foreign languages in the EU. At the conference will be the most eminent experts in the field of communication, academics, representatives of civil and public sector and not only from the V4 countries but also from those EU countries which languages doesn´t belong to preferred communication.
Cieľom projektu bolo organizovanie a realizácia dvojdňovej medzinárodnej konferencie krajín V4, na prediskutovanie problematiky jazykovej politiky a výučby cudzích jazykov v EÚ. Konferencie sa zúčastnili nielen najvýznamnejší odborníci z oblasti jazykovedy, nie len z krajín V4, ale aj z iných krajín EÚ, ako aj významní činitelia EU.
V rámci projektu boli sformulované nasledovné ciele:
1.    Zosilnenie jednoty a spoločného dorozumenia sa Vyšehradskej skupiny a susedných štátov cez otvorenú diskusiu o spoločných záujmoch v oblasti jazykovej politiky.
2.    Naviazanie sa na tradície v organizovaní významných medzinárodných konferencií a diskusia za okrúhlym stolom s novou témou, týkajúcej sa celej Európy.
3.    Prispieť k stabilizácii Vyšehradskej identity, budovať priateľstvo a úzku spoluprácu krajín v oblasti jazykovej politiky.
4.    Upevnenie stability a kohézie Strednej Európy na základe kooperácie medzi obyvateľmi, s mimovládnymi, vládnymi a akademickými činiteľmi a  s politikmi (na národnej úrovni a na úrovni Európskeho parlamentu a príslušných komisárov EU).
Najvýznamnejšie dosiahnuté výsledky:
1.    Tlačová konferencia pred medzinárodnou Conference ,, Perspectives of language communication in EU“ 28-29/07/2016
2.    Tlačová konferencia pred medzinárodnou Conference ,, Perspectives of language communication in EU“ 28-29/07/2016
3.    Perspectives of language communication in the EU: international conference, Nitra 28.- 29.7.2016
4.    Workshop2: Working and evaluating meeting of all project partners and cooperators.
5.    Zborník medzinárodnej konferencie:
Perspectives of language communication in the EU: international conference,  Nitra 28. - 29.7.2016 ; editorka Dominika Tekeliová. - 1. ed. - Nitra : UKF, 2016. - 150 p. - ISBN 978-80-558-1127-7.
Príspevky:
The European Language Regime: Nations, Minorities and languages/Ildikó Vančo, 2016.
In: Perspectives of language communication in the EU: international conference, Nitra 28.-29.07.2016; editorka Dominika Tekeliová. - 1. ed. - Nitra: UKF, 2016. - ISBN 978-80-558-1127-7, P: 25-34.
Europa lingvoregimo: nacioj, minoritatoj, lingvoj / Ildikó Vančo ; recenzent: Matthieu Desplantes, Pavol Petrík, 2016.
In: Prilingve en Nitro politike, historie, teorie, instrue: Prilingve en Nitro politike, historie, teorie, instrue. - Roterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2016. - ISBN 978-92-9017-130-0, P. 21-32.
K problémom medzijazykovej a medzikultúrnej komunikácie v EÚ/Dominika Tekeliová, 2016.
In: Perspectives of language communication in the EU: international conference, Nitra 28.-29.07.2016; editorka Dominika Tekeliová. - 1. ed. - Nitra: UKF, 2016. - ISBN 978-80-558-1127-7, S. 117-124.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.