L3-banner-veda

Vedecké časopisy

Publikácie sú jedným z hlavných výstupov vedeckého výskumu a tvorivých činností. Najvýznamnejšie a najvplyvnejšie vedecké práce sú publikované vo vedeckých časopisoch indexovaných v medzinárodných databázach.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zabezpečuje vydávanie diel svojich študentov a zamestnancov (monografie, knihy, učebnice, študijné materiály, vedecké časopisy, zborníky a pod.).
Okrem toho do tejto kategórie patria rôzne tlačené materiály propagujúce vzdelávacie, výskumné, umelecké a ďalšie aktivity na univerzite a na jednotlivých fakúltách.
 

Vedecké časopisy UKF indexované v databázach Elsevier – SCOPUS a ERIH PLUS

Topics in Linguistics   (ISSN 1337-7590)

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS (od roku 2014) a v databáze  ERIH PLUS (2015). Časopis sa primárne orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka. V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií. Vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku. Od roku 2014 ho vydáva vydavateľstvo De Gruyter Open a okrem databázy Elsevier – SCOPUS a ERIH Plus je indexovaný v ďalších medzinárodných databázach napr.  Cabell's Directory, EBSCO, SCImago (SJR), ProQuest – Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) a i.

Ars Aeterna (ISSN 1337-9291)

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre  vznikol s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa umenia, o spôsobe, akým umenie formuje alebo deformuje našu skúsenosť, vnímanie sveta a postavenie v ňom. Časopis je otvorený pre vedcov z rôznych odborov. Cieľom je postaviť platformu, na ktorej by mohli lingvisti diskutovať s historikmi, literárni vedci s historikmi, filozofi s matematikmi. Umenie neexistuje bez kreativity, preto sa nazdávame, že túto vlastnosť by mal spĺňať každý príspevok – musí byť intelektuálne stimulujúci. Časopis od roku 2014 vydáva vydavateľstvo De Gruyter Open.
Obsah časopisu je dostupný na http://www.degruyter.com/view/j/aa.
Od mája 2015 je časopis indexovaný v databáze ERIH PLUS a ďalších medzinárodných databázach.

Hudba – integrácie – interpretácie (ISSN 1338-4872)

Medzinárodný vedecký časopis HUDBA – INTEGRÁCIE – INTEPRETÁCIE bol 22. júna 2015 prijatý do databázy ERIH PLUS. Jeho zakladateľom a editorom je doc. Jozef Vereš, CSc., z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Primárnym zámerom, ktorý viedol k vydávaniu tohto periodika, bolo poskytnúť priestor pre uverejňovanie takých prác, ktoré by osvetľovali a usmerňovali orientáciu v nových hudobných paradigmách, hudobno-komunikačných premenách, pedagogickom myslení a zároveň poukazovali na koexistencie s hudobnou minulosťou, ako i so súčasným hudobno-pedagogickým dianím vo svete. Časopis sa zaoberá tiež otázkami, ktoré súvisia s hudobno-komunikačnými premenami hudby, s narastajúcou disciplinárnou kooperatívnosťou, recepčnou pluralitou, ako i s novými hudobno-vednými a hudobno-pedagogickými integračnými prienikmi.
Ďalšie informácie o histórii časopisu, obsahu jednotlivých čísiel periodika, recenzie, ohlasy, pokyny pre autorov príspevkov, pravidlá o publikačnej etike, korektnosti a nezákonných praktikách nájdete na stránke Univerzitnej knižnice UKF v Nitre  https://www.uk.ukf.sk/en/music-integration-interpretation.

Konštantínove listy

Medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy (Constantine’s letters) Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre bol indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS od ročníka 8/2015. Vydavateľom časopisu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2008. Hlavným cieľom časopisu je prezentovať problematiku a témy spojené s kultúrnou a politickou históriou Veľkej Moravy počas 9. storočia, ako aj kontinuitu cyrilo-metodskej tradície v neskoršom období. Ďalej je tu priestor aj pre príbuzné témy spojené so slovanskou a byzantskou históriou, filológiou, filozofiou, literatúrou, kultúrnymi vzťahmi i so stredovekou a včasno-novovekou cirkevnou históriou a ikonografiou. Šéfredaktorom časopisu je doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Z Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na vydávaní časopisu podieľajú doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Mgr. Martin Husár, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Martina Lukáčová, PhD., a Mgr. Patrik Petráš, PhD. Technickým redaktorom je PhDr. Ľuboslav Horvát. Okrem databázy Elsevier – SCOPUS je časopis indexovaný v medzinárodných databázach International medieval bibliography, EBSCO a The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
Časopis je voľne dostupný na: http://constantinesletters.ukf.sk.

Sociológia a spoločnosť/Sociology and society

Časopis Sociológia a spoločnosť/Sociology and society je vedeckým recenzovaným periodikom. Pokrýva rozsiahlu oblasť sociologických disciplín a príbuzných odborov sociálnych vied presahujúcich do antropologickej, filozofickej a etnografickej oblasti. Publikuje pôvodné príspevky, teoretické a empirické state, správy z výskumov a recenzie. Vychádza dvakrát ročne, v júni a decembri. Jazyk príspevkov: slovenský, český, poľský, anglický.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.