L3-banner-univerzita

Kredit na stravovanie študentov

Kredit na stravovanie počas semestra si študenti UKF môžu hotovostne dobiť v Centrálnej pokladnici UKF (Trieda A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227 ). Kredit na stravovanie pre študentov sa dá dobiť aj bezhotovostne. Pre zadanie prevodného príkazu na dobitie kreditu na preukaze študenta pre účely stravovania je potrebné použiť nasledujúce údaje:
  • banka, číslo účtu: Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu 7000487199/8180 (IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 7199)
  • variabilný symbol (VS) – ID z preukazu študenta (5-miestne alebo 6-miestne osobné číslo študenta).
Prevod medzi účtom študenta a účtom UKF (Štátna pokladnica) nie je realizovaný on-line, preto je potrebné počítať najmenej s 3 pracovnými dňami a až potom je možné objednávať stravu v Univerzitnej jedálni UKF v Nitre. Bez správne zadaného a úplného VS nebude platba priradená k účtu. V prípade, že takáto situácia nastane, je potrebné najneskôr do 30 dní od odoslania platby navštíviť Centrálnu pokladnicu UKF a preukázať sa dokladom z banky o úhrade platby. V prípade, že študent nepriradenie platby k účtu do 30 dní nereklamuje v Centrálnej pokladnici UKF, platba bude spätne zaslaná na účet, z ktorého bola prijatá.
Pokiaľ študent kredit na stravu nevyužije, môže si ho hotovostne vyzdvihnúť v Centrálnej pokladnici UKF (Tr. A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo