L3-banner-univerzita

Kredit na stravovanie študentov

Kredit na stravovanie si študenti UKF môžu hotovostne dobiť v Centrálnej pokladnici UKF (Tr. A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227), v bufete v ŠD Zobor a v bufete ŠD Nitra (počas semestra). Kredit na stravu pre študentov sa dá dobiť aj bezhotovostne. Pre zadanie prevodného príkazu na dobitie kreditu na preukaze študenta pre účely stravovania je potrebné použiť nasledujúce údaje:
  • banka, číslo účtu: Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu 7000487199/8180
    (IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 7199)
  • variabilný symbol (VS) – ID z preukazu študenta (5-miestne alebo 6-miestne osobné číslo študenta).
Prevod medzi účtom študenta a účtom UKF (Štátna pokladnica) nie je realizovaný on-line, preto je potrebné počítať najmenej s 3 pracovnými dňami a až potom je možné objednávať stravu v Univerzitnej jedálni UKF v Nitre. Bez správne zadaného a úplného VS nebude platba priradená k účtu. V prípade, že takáto situácia nastane, je potrebné najneskôr do 30 dní od odoslania platby navštíviť Centrálnu pokladnicu UKF a preukázať sa dokladom z banky o úhrade platby. V prípade, že študent nepriradenie platby k účtu do 30 dní nereklamuje v Centrálnej pokladnici UKF, platba bude spätne zaslaná na účet, z ktorého bola prijatá.
Pokiaľ študent kredit na stravu nevyužije, môže si ho hotovostne vyzdvihnúť v Centrálnej pokladnici UKF (Tr. A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo